Velkommen til Kvickly Allerød

Generalforsamling

Generalforsamling i Lillerød Brugsforening

 

 

Årets generalforsamling afholdes 26. april kl. 18.00 her i Kvickly Allerød på 1. sal, indgang via ståldøren ved Fritz Hansensvej.

 

Aftenens program:

 

- Velkomst

- Oplæg fra Mads Svaneklink, medlem af Coop Amba's bestyrelse, som taler om "kunsten at eje noget i fællesskab"

- Generalforsamling, dagsorden ifølge vedtægterne

- Bestyrelsen er vært ved et let traktement

- Lodtrækning om fine præmier

- Tak for i aften (med en lille overraskelse)

 

 

Forslag til generalforsamlingen, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamling.

 

Tilmelding kan ske via app'en eller ved henvendelse i kundeservice i butikken. Husk hovedmedlemskort.

 

Hvis du tilmelder dig via app'en skal adgangskort også afhentes i kundeservice i butikken. Husk hovedmedlemskort.

 

Regnskab tilsendes på mail ved henvendelse i kundeservice.

 

Endelig dagsorden vil være tilgængelig på vores hjemmeside senest 16. april.

 

Vi glæder os til at se dig/jer.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Lillerød Brugsforenings bestyrelse

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Lillerød Brugsforening

Formand

Betina Præstholm

Send en mail

 

Næstformand

Klavs Bach

Send en mail

 

Bestyrelsesmedlem

Maibritt Deichmann

Send en mail

 

Bestyrelsesmedlem

Tue Skovgaard

Send en mail

 

Bestyrelsesmedlem

Inge Rörig-Dalgaard

Send en mail

 

Bestyrelsesmedlem

Allan Risager

Send en mail

 

Bestyrelsesmedlem

Lise Brøcher

Send en mail

 

Medarbejderrepræsentant

Anja Borggreen

Send en mail

 

Medarbejderrepræsentant

Tine Borggren

Send en mail

 

Suppleant

 

Rasmus Ladegaard Slot

Send en mail

 

Direktør

Ole Bigler

Send en mail

 

 

 

Gode naboer er guld værd!

... og i Kvickly Allerød, vil vi gerne hjælpe vores gode naboer.

 

Dette var overskriften på vores projekt genstart af bymidten, hvilket vi gennemførte i 2021.

 

Vi var en del af genåbningen af bymidten og Handelsstandsforeningen. Kvickly Allerød fordelte kr. 100.000 til de erhvervsdrivende medlemmer af Handelsstandsforeningen, så bymidten kunne komme godt igang igen.

 

Vi skal passe på hinanden - og det vil vi gerne være en del af...

Kvickly Allerød Genstartspulje 2021


100.000 kroner fandt vej til byens foreninger

Tidligere på året oprettede Bestyrelsen i Kvickly Allerød ' Kvickly Allerød genstartpulje 2021' og udlovede 100.000 kroner til initiativer, som kunne være med til at genstarte byens foreningsliv på den anden side af Corona-nedlukningen.  

 

Pengene er i løbet af forår og sommer blevet fordelt. Bestyrelsen oplyser, at der indkom overvældende mange ansøgninger om støtte og tilføjer, at det var en særdeles svær opgave, at vælge mellem de mange gode tiltag og ideer.

 

"Allerød er en by med mange ildsjæle og frivillige og et blomstrende foreningsliv, som desværre har haft det svært under nedlukningen. Vi er rigtig glade for, at vi gennem Kvickly Allerød Genstartpulje 2021 kunne give en hjælpende hånd", udtaler Bestyrelsen.  

 

Puljen blev fordelt på 11 initiativer, som finansieres helt eller delvis af Kvickly Allerød.

 

De udvalgte foreninger blev:

 • Kfum Spejderne, som skulle indvie en hytte til spejderaktiviteter for børn og unge fra Lynge og Allerød.  
 • Repair Café, som har fået finansieret et års opbevaring af genbrugs-konfirmationstøj
 • Vandgymnastikklubben Gyldenspjæt, der har fået tilskud til undervisning af svage ældre i kommunen  
 • Efterlønsklubben, som gennemfører arrangementer til glæde for byens efterlønnere.
 • Natteravnene der nu kan afholde socialt arrangement i påskønnelse af ravnene, som passer godt på byens unge.
 • Lillerød Rope Skipping, som hen over sommeren afholdt to dages sjippetræf for både unge og gamle.
 • Lillerød Badminton, der kunne holde hallen åben i sommerferien.
 • Allerød Floorball, som vil gennemføre aktiviteter for at genvinde tabte medlemmer.
 • AU cykel team, der modtog støtte til at 18 unge ryttere cyklede for velgørenhed til støtte for børn og unge med livstruende sygdomme.  
 • Blackfoot Bloustrød Spejdere, der fik tilskud, så de kunne komme på sommerlejr.
 • Red Barnet Allerød, der modtog bidrag til ferielejr for børn, unge og familier i udsatte positioner.

Vedtægter

Vedtægter for Lillerød Brugsforening

 

 

 

 

 


Navn og organisationsform
§1 Brugsforeningens navn er Lillerød Brugsforening


Stk. 2 Brugsforeningen er en andelsforening med begrænset ansvar.


Hjemsted
§ 2 Brugsforeningen har hjemsted i Allerød Kommune og driver forretning under navnet KVICKLY ALLERØD


Formål
§ 3 Brugsforeningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne.


Stk. 2 Til opnåelse af dette formål skal Brugsforeningen være medlem af Coop amba (Fæl-lesforeningen for Danmarks Brugsforeninger amba) herefter kaldet Coop amba og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem Coop Danmark A/S.


Stk. 3 Herudover kan der efter bestyrelsens skøn træffes beslutning om, at Brugsforeningen kan være medlem af og investere i andre foreninger, selskaber samt institutioner. Herudover kan foreningen erhverve og investere i andre aktiviteter.


Medlemskab
§ 4 Brugsforeningen tilbyder 2 former for medlemskab:


a) Personligt medlemskab
b) Institutionelt medlemskab


Stk. 2 Som personlige medlemmer kan optages enhver myndig person, samt medarbejdere, som er fyldt 15 år.

Stk. 3 Som institutionelle medlemmer kan optages institutioner, selskaber, foreninger og lignende.


Stk. 4 Medlemmerne kan efter ønske få udleveret et eksemplar af Brugsforeningens vedtægter. Bestyrelsen påser, at der altid forefindes en ajourført fortegnelse over såvel de personlige som de institutionelle medlemmer.


Stk. 5 Til alle medlemmer udstedes et medlemskort, som angiver medlemmets navn og medlemsnummer.


Stk. 6 Personlige medlemmer indbetaler eventuel andelskapital og er berettigede til dividende og lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedtagelse herom.


Stk. 7 Institutionelle medlemmer indbetaler eventuelt andelskapital og er berettigede til dividende og lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedtagelse herom.


Stk. 8 Udmeldelse skal ske skriftligt og kan ske uden varsel.


Stk. 9 Et personligt eller institutionelt medlemskab af Brugsforeningen kan slettes, uden medlemmet har udmeldt sig, hvis medlemmet trods påkrav ikke udligner en restance, eller hvis medlemmet er inaktivt.


Et medlem er inaktivt, når medlemmet ikke har fået registreret køb på sit medlemskort i de 3 foregående kalenderår.


Stk. 10 Afgår et medlem ved døden, er medlemmets ægtefælle/samlever berettiget til at indtræde i afdødes samlede medlemsrettigheder og -pligter, forudsat at ægtefællen/samleveren fremsætter skriftlig anmodning herom inden 3 måneder efter dødsfaldet.


Eksklusion
§ 5 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der virker mod Brugsforeningens formål, eller som handler til skade for foreningen eller Coop. Medlemmet har ret til at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin beslutning om eksklusion.


Stk. 2 Medlemmet kan indbringe bestyrelsens beslutning om eksklusion for den førstkommende generalforsamling. Indbringelsen skal være Brugsforeningens formand i hænde senest 14 dage efter, at medlemmet har modtaget meddelelsen om eksklusion. Indbringes beslutningen rettidigt, sættes eksklusionen i bero, indtil generalforsamlingen har behandlet sagen.


Stk. 3 Generalforsamlingen træffer den endelige afgørelse om eksklusion ved 2/3-dels flertal.
Finansiering og Ansvar


§ 6 Brugsforeningen finansierer sin virksomhed gennem egne henlæggelser, gennem den af medlemmerne indbetalte andelskapital, jf. stk. 2, gennem ansvarlig lånekapital, jf. stk. 4, samt ved optagelse af lån.


Den af medlemmerne indbetalte andelskapital er ansvarlig for Brugsforeningens forpligtelser. Ansvarlig lånekapital er ansvarlig for tab, som ikke dækkes af andelskapitalen eller af Brugsforeningens formue.


Medlemmernes ansvar for Brugsforeningens forpligtelser er begrænset til den indbetalte andelskapital.


Stk. 2 Ved indmeldelse skal et personligt medlem eller institutionelt medlem af Brugsforeningen indbetale et af bestyrelsen fastsat indskud på mellem 0 og max. kr. 200,- på en andelskonto i Brugsforeningen. Andelskontoen forrentes ikke.


Stk. 3 Anmodning om tilbagebetaling af indeståendet på andelskontoen fra et medlem betragtes som en udmeldelse, og tilbagebetaling af indeståendet sker i overensstemmelse med næste afsnit.


Medlemmet har efter medlemskabets ophør som følge af udmeldelse, sletning eller død ret til at få tilbagebetalt indeståendet på andelskontoen uden ugrundet ophold. Bestyrelsen kan i ekstraordinære situationer midlertidigt udskyde tilbagebetalingen til udmeldte medlemmer.


Krav på tilbagebetaling af indeståendet på andelskontoen forældes, når der er gået 3 år fra den dag, indeståendet er forfaldent efter de foranstående regler.


Brugsforeningen har til enhver tid modregningsret i indeståendet på andelskontoen for medlemmets eventuelle gæld til Brugsforeningen.


Stk. 4 Bestyrelsen kan indgå aftale om modtagelse af ansvarlig lånekapital.


Generalforsamlingen
§ 7 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle forhold, der ikke efter vedtægterne er henlagt til bestyrelsen.


Stk. 2 Mødeberettigede er alle Brugsforeningens medlemmer. Efter mindst 3 måneders medlemskab har myndige medlemmer stemmeret og er valgbare, dog er institutionelle medlemmer ikke valgbare.


Uddeleren/direktøren kan ikke afgive stemme ved valg til bestyrelsen og er ikke valgbar.


Hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer er valgt af medarbejderne i henhold til § 8, stk. 1, har Brugsforeningens medarbejdere – uanset medlemskab – ikke stemmeret og valgbarhed ved valget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.


De institutionelle medlemmer kan hver afgive 1 stemme. Personlige medlemmer kan ikke udøve deres stemmeret ved fuldmagt. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer.


Et medlem som har opnået den offentlige pensionsalder + 5 år kan ikke vælges til Brugsforeningens bestyrelse

Stk. 3 Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og foreløbig meddelelse herom gives en måned i forvejen ved opslag i butikken/-erne. Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt og generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, bestemme, at generalforsamlingen udelukkende skal foregå elektronisk (fuldstændig elektronisk generalforsamling). Bestyrelsen kan herudover under samme forudsætninger tilbyde medlemmerne at deltage elektronisk på generalforsamlinger, der i øvrigt gennemføres ved fysisk fremmøde (delvis elektronisk generalforsamling). Medlemmerne kan derved elektronisk deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Nærmere oplysninger vedrørende tilmelding og procedurer for deltagelse skal fremgå af indkaldelsen til den pågældende generalforsamling.


Stk. 4 Forslag fra medlemmerne, herunder forslag til kandidater til Brugsforeningens bestyrelse, skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde dagsordenen og indkaldelsen skal ske senest 10 dage før generalforsamlingen på den måde, bestyrelsen finder hensigtsmæssigt. Samtidig med indkaldelsen skal dagsorden og regnskab samt eventuelle forslag foreligge i Brugsforeningens butik/-ker til udlevering til medlemmerne.


Stk. 5 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:

a) Valg af dirigent og stemmetæller.


b) Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner.


c) Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om årets resultatdisponering.

 

d) Forslag fra bestyrelsen.


e) Indkomne forslag.


f) Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant.


g) Eventuelt


Stk. 6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er til stede.
Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, medmindre der ifølge vedtægterne kræves større tilslutning. Håndsoprækning benyttes, medmindre dirigenten eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker skriftlig afstemning.


Alle personvalg, bortset fra valg af dirigent og stemmetællere, skal dog ske skriftligt, såfremt der foreslås flere, end der skal vælges.


Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen.


Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette skriftligt kræves af 50 - dog højst 1/10 - af de stemmeberettigede medlemmer, som samtidig angiver, hvad der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget medlemmernes krav. Indkaldelse sker med mindst 5 og højst 14 dages varsel.


Stk. 8 Et referat af generalforsamlingen indføres i Brugsforeningens forhandlingsprotokol og underskrives af dirigent og sekretær.

 

Bestyrelsen
§ 8 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år ad gangen, idet den større eller mindre del afgår skiftevis. Endvidere vælger generalforsamlingen 1 suppleant for 1 år.


Brugsforeningens medarbejder, dog undtaget direktøren, kan vælge 2 medlemmer til bestyrelsen.


Medarbejderrepræsentanterne, der skal være myndige og have været ansat i 6 mdr. vælges på skift for en periode på 2 år ved et valg, der afholdes inden 14 dage før den ordinære generalforsamling.


En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen, når denne ikke længere er ansat.


Stk. 2 Et bestyrelsesmedlem eller direktøren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvori den pågældende har en personlig interesse, der kan være stridende mod Brugsforeningens.


Stk. 3 På sit første møde efter bestyrelsesvalget vælger bestyrelsen blandt de af generalforsamlingen valgte medlemmer en formand og en næstformand. Endvidere vælges en sekretær, der fører protokol over bestyrelsens møder og generalforsamlinger samt indsender eventuelle vedtægtsændringer og besked om sammensætning af ny bestyrelse til Coop amba og RSM Beierholm eller anden revisor.


Stk. 4 Bestyrelsen mødes normalt 8-10 gange om året, men i øvrigt når formanden finder anledning hertil, eller når mindst 2 medlemmer begærer det. Brugsforeningens uddeler/direktør deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.


Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede. Ved afstemninger kræves simpel stemmeflerhed.


Stk. 6 Bestyrelsen tager beslutning om:
a) Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, udvidelse af faste anlæg, optagelse af ny virksomhed samt optagelse af lån, ydelse af kaution, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse.


b) Sammenslutning med en anden Brugsforening, forudsat at Lillerød Brugsforening er den fortsættende Brugsforening efter sammenslutningen.


c) Indgåelse af kæde- og franchiseaftale med COOP Danmark A/S og indgåelse af andre kontraktforhold overensstemmende med Brugsforeningens formål.


d) Betalingsbetingelserne for Brugsforeningens varesalg.


e) Den dividende, der eventuelt skal fordeles blandt henholdsvis de personlige og de institutionelle medlemmer. Dividenden skal fordeles i forhold til medlemmernes køb af dividendeberettigede varer hos Brugsforeningen.


f) Øvrige lokale medlemsfordele.


g) Indstilling af kandidater til Coop ambas landsråd, og afgivelse af stemmer ved dette drøftes i bestyrelsen.


Stk. 7 Brugsforeningen tegnes af formanden og direktøren i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af bestyrelsen i forening.


Stk. 8 Til den daglige ledelse skal bestyrelsen ansætte en direktør.
Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktørens ansættelse og de nærmere regler for direktørens virke og arbejdsopgaver.


Direktøren varetager den daglige ledelse af Brugsforeningen og skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af udsædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Brugsforeningens virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest underrettes om den trufne disposition.


Stk. 9 Medlemmer af bestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til, hvad de gennem deres bestyrelsesarbejde erfarer om personlige og forretningsmæssige forhold. Suppleanter er ligeledes omfattet af tavshedspligten.


Regnskab
§ 9 Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten med foretagelse af afskrivninger og henlæggelser opgøres, således at den giver et retvisende billede af Brugsforeningens finansielle stilling.


Stk. 2 Brugsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.


Revision
§ 10 Revision af Brugsforeningens virksomhed udføres det af BA (brugsforeningernes arbejdsgiverforening) anbefalede revisionsfirma, såfremt der ikke af generalforsamlingen er vedtaget en tilsvarende betryggende revisionsform.


Vedtægtsændringer
§ 11 Ændringer i vedtægterne kan foretages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget genfremsættes på en ny generalforsamling tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med simpel stemmeflerhed.


Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med det samme, medmindre der vedtages senere ikrafttræden eller anden overgangsordning.


Stk. 3 Bestyrelsen skal give Brugsforeningens gældende vedtægter til Coop amba og RSM Beierholm eller anden revision valgt af generalforsamlingen.


Sammenslutninger
§ 12 Brugsforeningen kan sammensluttes med en anden Brugsforening eller med Coop amba, når den anden Brugsforening eller Coop amba, er den fortsættende virksomhed, forudsat at forslag herom vedtages af bestyrelsen og derefter vedtages af en generalforsamling eller eventuelt to generalforsamlinger efter de regler, som gælder for vedtagelse af vedtægtsændringer ifølge § 11.


Opløsning
§ 13 Til opløsning af Brugsforeningen kræves, at beslutning herom vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum samt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på hver generalforsamling.


Stk. 2 Såfremt opløsning vedtages, skal der på anden generalforsamling vælges en eller flere likvidatorer til at afvikle Brugsforeningens virksomhed. Fremkommer der herved et overskud, skal dette efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til Brugsforeningsbevægelsens fremme.


Vedtaget på generalforsamlingen den 27. april 2022

Udvalg for medlemsarrangementer

UDVALG FOR MEDLEMSARRANGEMENTER

Udvalget skal arbejde for at tilbyde medlemmer arrangementer, m.v. af faglig, oplysende eller social karakter, samt varetage medlemmernes interesser i Kvickly Allerød og derved være med til at styrke foreningens position i området.

Udvalget skal være upolitisk og dets arbejde skal være tidssvarende.

PLACERING I ORGANISATIONEN:

GENERALFORSAMLING ->  BESTYRELSE -> UDVALG FOR MEDLEMSARRANGEMENTER

ANTAL MEDLEMMER I UDVALGET OG MØDER :

Udvalget består af 4 bestyrelsesmedlemmer (direktøren og 3 bestyrelsesmedlemmer)  og sammensættes umiddelbart efter generalforsamlingen.

Der afholdes mindst to møder om året.

Der kan inviteres gæster til at deltage i møderne, hvis det har relevans for mødets emne.

 

 

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 2/10 – 2012 af:

 

Irene Nielsen


Anni Jensen


Allan Risager


Maibritt Deichmann

Betina Clod Præstholm


Inge Rørig Dalgaard


Lisbeth Møller

 

Tine Borggren

 

Klavs Bach


Ole Bigler

 

Beretning 2021

Bestyrelsens beretning for 2021


2021 var på mange måder endnu et atypisk år, da vi desværre ikke slap fri af Covid19’s favntag. Tværtimod blev vores hverdag endnu mere forandret i 2021 med yderligere og lange restriktioner.


Medarbejderne og vores direktør Ole gjorde gennem hele året deres bedste for, at få hverdagen til at glide bedst muligt, og passe godt på kunderne og hinanden, faktisk var der en meget begrænset smitte blandt personalet igennem hele 2021.


Selv om Covid19 var over os, så havde foreningen og butikken alligevel mange bolde i luften og heldigvis kunne I stadig komme ned og handle i butikken!
Resultatmæssigt nåede omsætningen tæt på 200 mio. i 2021 og med et resultat på ca. 3,5 mio. efter skat er bestyrelsen tilfredse med året. Ole vil i sin gennemgang af regnskabet komme nærmere ind på den økonomiske del.


Investeringer i 2021 har der være mange af:
Bageren har fået udskiftet en del maskiner og er ombygget, for at give lidt mere plads til vores bagere og konditorer som hver dag har travlt med at producere brød til butikken. Vi har 7 bagere og konditorer ansat i huset
Fiskebutikken har vi også renoveret i 2021 med nye kølere / inventar, der er mere energivenlige og indretningen er blevet opdateret. Vi håber også I synes om den ”nye butik”


Der er sat nye indgangsskilte op udvendigt, også af den mere energivenlige LED slags.


Varegården er blevet udbygget – eftersom både private forbrugere og virksomheder skal sortere mere og mere affald selv, har vi udbygget det vi i daglig tale kalder varegården (Fritz Hansens Vej), for at kunne rumme flere containere. Vi kan måske omdøbe det til ”sorteringsgården” inden længe.


Solceller på taget – tilladelsen fra kommunen var mildest talt noget forsinket. Det gjorde at lovgivningen i mellemtiden blev tilpasset, således at vores ellers bæredygtige tiltag ikke længere var rentabelt for foreningen, så vi har desværre været nødsaget til at forkaste planerne.


El lade standere – vores store ønske tilbage i 2020 var at få opsat lade standere. Det er det stadig…..

Tilladelsen er kommet i hus fra kommunen, men forsynings selskaberne her i hovedstadsområdet, som skal tilslutte standerne, er naturligvis lagt ned af henvendelser, så nu er det dem, der ikke kan følge med efterspørgslen. Vi har foreløbig fået tilkendegivelse om at det nu tidligst sker i 3 kvartal af 2022. Vi er rigtig ærgerlige over at vi ikke kan komme i gang med at tilbyde denne mulighed til vores medlemmer og byens borgere i øvrigt, men desværre kan vi hverken gøre fra eller til.


Vores samarbejde med OSUMA, som vi har haft satset på i forhold til kunder der har ønsket at bestille varer online, blev vi nødsaget til at opsige sidste år. Emballage- og fragt omkostningerne blev simpelthen for dyre, så det var ikke længere en rentabel forretning for os. OSUMA er efterfølgende overtaget af COOPMAD.dk


Støtte til lokalsamfundet:
Hjælp din nabo – vi støttede med 150t kr. til de øvrige butikker i byen, i solidaritet med deres tvungne nedlukning i 2020 og 2021. Det var en kærkommen støtte til butikkerne i byen, som vi ikke kan undvære, hvis Allerød fortsat skal være en attraktiv handelsby.


Bestyrelsen har altid haft et ønske om at bakke op om det lokale foreningsliv – ud over vores almindelige daglige sponsorater og støtte til det lokale foreningsliv – gav vi således 200 tkr. til at genstarte foreningslivet efter nedlukningen i starten af 2021.


Og det var en stor glæde at kunne støtte så mange forskellige foreninger og projekter, så bestyrelsen har besluttet at vi igen i år vil gå bredere ud og støtte foreningslivet.


Tanken er at vi fremadrettet vil støtte foreningerne på denne måde med en større pulje hvert år, hvor foreningerne i en begrænset ansøgningsperiode kan ansøge om tilskud til aktuelle projekter / arrangementer.


Vi har derfor erstattet Kvickly Allerød Prisen, som har været uddelt i 30 år, med denne støtte fremadrettet, da vi føler det vil give mere værdi for langt flere borgere i kommunen.


Vi håber at I medlemmer synes om vores nye tiltag og vil efter generalforsamlingen offentliggøre vores støtte, som igen i år er besluttet at udgøre 200.000 kr. Hertil har vi støttet Tennisklubben med et større beløb til anlæg af 2 nye padle baner og vi har støttet ”Troldeprojektet” med et større beløb.


Lokale butiksarrangementer for vores medlemmer kan vi ikke prale det store af i 2021. Det ønsker vi naturligvis at råde bod på. Vi har flere arrangementer i støbeskeen, men har af gode grunde været lidt tilbageholdende. Vi håber på jeres forståelse og forventer at vende stærkt tilbage inden alt for længe!


En enkelt aktivitet i butikken fik vi dog arrangeret i 2021, nemlig vores Jule surprise – vores uddeling af 300 overraskelsesposer i december måned var bestyrelsens måde at sige glædelig jul på sidste år.


Vi må se hvad muligheder vi får her i 2022.


Foreningen
Medlemstallet i vores forening er nu ca. 12.100, uændret i forhold til 2020o g vi har nogen af de mest loyale medlemmer i hele landet. Tusind tak for det!
Vores kundetilfredshed ligger markant over Kvickly kædens generelle kundetilfredshed, og det kan vi selvfølgelig kun være stolte af. Medarbejderne gør hver dag deres bedste for at leve op til jeres tillid og loyalitet.


Digitale tiltag
Coop app’en er en stor succes. Mere end halvdelen af foreningens medlemmer har hentet app’en og Scan & betal udgør nu ca. 12 % af de daglige indkøb. En del af app’en er også Coops Prime konto, en form for madkonto, hvor du indtjener ekstra bonus på bl.andet Thise og Anglamark varer, er også
meget udbredt i Allerød. Vi har knap 500 medlemmer, der benytter Prime konto, når de handler hos os, og vi topper i landet i forhold til dette.


Coop Landsråd
Coop har et levende medlemsdemokrati med aktive bestyrelser over hele landet.


Som lokal bestyrelse er vi med til at vælge landsrådet, som er den øverste landsdækkende forsamling, og i efteråret satte valgdeltagelsen igen rekord med 82,0 procent. Landsrådet træffer de større strategiske beslutninger, som for eksempel at stifte en bank for medlemmerne.


100 medlemmer af Coops landsråd er engagerede medlemmer, som er valgt ind af lokale bestyrelser i Kvickly, SuperBrugsen og Lokal- og Dagli’Brugsen.
Vi er så privilegerede her i vores forening at have 2 landsrådsmedlemmer. Hertil er Ole, vores direktør en af talsmændene for landets selvstændige brugsforeninger, og er derfor tæt på, når der skal forhandles aftaler med Coop.


IT – nyt system
Coop er stadig i gang med at udrulle sit nye IT system, og som Ole også kommer ind på, koster det foreningerne mange penge, og udfordringer, men det er nødvendigt, for at opgradere vores IT-platform.


Coop forventer at IT konverteringen er på plads senest i 2024.


Fremtidsplaner:
Vi er i bestyrelsen generelt optaget af bæredygtighed, energibesparelse og mindre madspild og vi drøfter til stadighed hvilke muligheder vi har for at blive mest muligt klimavenlige.


Butikken er aktiv på ”To good to go” app’en, vi sætter datovarer ned i pris inden udløb eller udnytter fødevarerne i delikatessen til færdigretter, for at undgå unødigt madspild og butikken gør rigtig meget for at affaldssortere. Vi kommer dog ikke uden om, at varer må kasseres.


Selv om vores ønske om solceller måtte skrinlægges, så forsøger vi at finde andre løsninger for at energioptimere. Aktuelt arbejder vi på en varmepumpeløsning, men det er på det tidlige stadie endnu.


Vi er også optaget af at butikslivet generelt fungerer i Allerød by, så borgerne har lyst til at blive i byen og handle. Vi bidrager til Handelsforeningen og drøfter også aktivt hvad vi kan gøre, for at opretholde liv og spændende butikker i bymidten.


Ellers er vi meget optagede af den aktuelle situation i verden i øjeblikket. Covid19 og stigende energipriser i efteråret blev i år efterfulgt af krig i Ukraine, som netop nu påvirker hverdagen for os alle. Begge dele resulterer i stigende priser generelt på madvarer og andre varer. Vi har derfor heller ikke kunnet undgå prisforhøjelser i butikken, ligesom en del varer kan blive sværere at skaffe. Vi gør alt for at I kan få alt det I plejer i butikken, men det kan nok ikke undgås, at der vil være færre varianter at vælge imellem. Vi følger situationen nøje og håber at vi snart kan se fremad mod fred og stabile leverancer over landegrænserne. Der er ikke tvivl om at det vil presse driften i dagligvarebranchen generelt, men heldigvis har vi en solid forening.


Jeg vil slutte bestyrelsens beretning med en stor tak til vores direktør Ole og butikkens personale, som har ydet en fantastisk indsats i 2021. Uden jeres gode humør og lyst til at give den ”en ekstra skalle” når det hele har været svært, var det aldrig gået.


Allerød, den 27. april 2022


Lillerød Brugsforening, Formand Betina Clod Præstholm

Udvalg

Udvalg

 

UDVALG FOR MEDLEMSARRANGEMENTER:

Ole Bigler, Lise Brøcher, Tue Skovgaard og Anja Borggreen.

Arrangerer et antal medlemsarrangementer om året for Kvickly Allerøds medlemmer

KVICKLY ALLERØDS PRISUDVALG:

Allan Risager, Betina Præstholm og Anja Borggreen.

Står for udvælgelsen af den årlige Kvicklys Allerødpris på kr. 10.000,-. Uddeles på generalforsamling.

VEDTÆGTSUDVALG:

Betina Præstholm og Klavs Bach.

PERSONALEFESTUDVALG:

Ole Bigler, Anja Borggreen, Tine Borggren, Allan Risager og Betina Præstholm .

STUDIETURSUDVALG:

Klaus Bach, Maibritt Deichmann og Ole Bigler

Beretning 2020

Bestyrelsesberetning 2020


Beretningen for regnskabsåret 2020 står i COVID19 tegn.


Året startede planmæssigt og vi var i januar i gang med diverse projekter i butikken, herunder ændring af bageriudsalget til Coop’s nye design BrødCooperativet, der skulle stå klar i starten af februar. Vi var også i gang med diverse reparationer af gulve, toiletter m.v. i de første måneder af året.
11. marts 2020 blev dagen vi ikke glemmer foreløbig. De første dage og uger var nok uvirkelige for de fleste af os og på få dage skulle vores butik være klar i forhold til at overholde myndighedernes retningslinjer.


Et stort arbejde blev på rekordtid igangsat for at skabe muligheder for, at vi alle sammen stadig kunne handle sikkert og ansvarligt i vores butik. Håndsprit og afstandsmarkeringer og senere mundbind er blevet vores nye følgesvende og der skal lyde en stor ros og tak til alle ansatte, som har gjort en kæmpe indsats for at gøre deres ypperste for at vi alle har kunnet få en god oplevelse ud fra de nu givne omstændigheder.


Det har ikke altid været lige let. Der har været skiltet på mange fronter, for at gøre os alle opmærksom på at holde afstand, bruge håndsprit, handle kun 1 fra husstanden så vi ikke bliver for mange i butikken.


Det er min oplevelse, at det nok er i forhold til at handle alene, at vi har haft sværest ved at navigere. Vi har jo heller ikke haft ret mange andre fornøjelser tilbage, så fuldt forståeligt, men ind imellem en udfordring, når butikken har sine travle tidspunkter.


Vores Scan og betal fik sidste år også et løft, vi nok ikke havde forventet. 9% af indkøbene i butikken sker nu via scan og betal og mange har været glade for denne mulighed i den periode vi nu har stået igennem.


Covid19 har endnu ikke sluppet sit tag i os – hvem havde troet det tilbage i marts måned sidste år.
COVID19 er også en del af årsagen til at butikkens resultat i 2020 overstiger alle forventninger. En omsætningsstigning på over 10 mio. og et resultat før skat på den gode side af 6 mio. må siges at være meget tilfredsstillende.


Vores stigende omsætning kom dels fra stigende onlinesalg via OSUMA i de første måneder af nedlukningen og ellers har vi selvfølgelig mærket
- at vi ikke har kunnet gå ud og spise, som vi plejer og derfor har handlet flere dagligvarer
- at vi har holdt ferie her hjemme
- at mange har arbejdet hjemmefra
- at mange køber flere kvalitetsvarer for at forkæle sig selv lidt.


Ole vil komme nærmere ind på vores fine regnskab når han gennemgår tallene.


Genåbningen af byens øvrige butikker er heldigvis også en realitet nu. Vi har virkelig savnet livet i gaderne, og har derfor også valgt at give penge til byens øvrige butikker, som har måttet holde lukket siden jul. Alle butikker som er med i Handelsforeningen har vi hjulpet med annoncering i forbindelse med genåbningen og vi er rigtig glade for, at der nu er liv i bybilledet igen. Vi håber også, at I støtter op om de lokale butikker igen.

 

Som alle har oplevet, måtte vi også aflyse arrangementer i 2020. Vi skulle have holdt fest for alle medarbejderne i april. Det blev udskudt til april i år, men desværre må vi udskyde endnu engang til næste år. Vi ville ellers rigtig gerne have givet medarbejderne denne velfortjente gestus som tak for deres indsats.


Og selvfølgelig ville vi også rigtig gerne have indbudt til et festligt arrangement for vores medlemmer. Det blev desværre heller ikke muligt. Vi håber at kunne vende stærkt tilbage inden alt for længe!


Vores kundetilfredshedsmåling i 2020 var også uovertruffen. Vi er taknemmelige for at vi er i TOP 5 i hele landet, blandt alle butikker, som har de mest tilfredse og loyale kunder. Tusind tak til jer. Alle medarbejdere gør hver dag deres bedste for at leve op til jeres forventninger.


Vi har blandt personalet haft flere jubilæer i 2020. 25 års jubilæum og 40 års jubilæum. Det vidner om at vi har trofaste loyale medarbejder.

 

Ellers har året 2020 være præget af:
- Coop’s nye IT-system er under udrulning. Det skal blandt andet gøre det nemmere for medarbejderne i forhold til bestillingsrutinerne m.v. Et nyt system har altid ”børne sygdomme”, men personalet er fortrøstningsfulde og kan se, at det på sigt vil give overskud til andre opgaver.
- Coop valgte også at lukke et af deres lagre i 2020 og samle logistikken på 1 lager. Det har også givet problemer i indkøringsfasen med manglende varer ind imellem. Vores butik har ikke været lige så hårdt ramt som andre, specielt i Jylland har der været butikker med meget tomme hylder.
- Øgede IT omkostninger påvirker også vores butik. Vi er en af de store butikker i Coop familien og derfor er vores bidrag til fællesskabet også noget der kan ses i regnskabet.
- Coop fik ny direktør efter Peter Høgsted i 2020. Vores nye administrerende direktør er Kræn Østergaard, som har et stort ønske om at samarbejde med de selvstændige brugsforeninger om et fælles Coop. Der er sat et nyt hold i direktionen, og vi er meget fortrøstningsfulde i forhold til de nye kræfter, der skal hjælpe COOP videre.
- OK som primært ejes af andelshavere fra brugsforeningerne og COOP Danmark har også stor succes og har stor fremgang på markedet for solceller, varmepumper, el-lade standere til el-biler m.v.
- Forsat udvikling af COOP app’en med henblik på at formidle gode tilbud og fordele til medlemmer i stede for dyre tilbudsaviser. Seneste tiltag i app’en er Primekontoen har også udviklet sig til en succes, en form for madkonto via Coop app’en, hvor du også opnår yderligere rabat på Coop’s egne mærkevarer.
- GoCook smagekassen blev uddelt til 177.000 skoleelever i 2020. Det er rekord.
- Crowd funding. Coop’s formidling af kontakt til lokale producenter, der søger støtte til projekter førte til indsamling af 10,5 mio. i 2020.
- I forhold til ansvarlighed er det fortsat Coop’s ønske at være Danmarks mest ansvarlige dagligvarevirksomhed. Coop fik prisen for mest bæredygtige brand for 3. år i træk. Jeg kan i den forbindelse nævne at Coop genanvender 600 ton plast fra emballage hvert år.
- Over 1,9 mio. er nu medlemmer af Coop og heraf tegner Lillerød Brugsforening sig nu for knap 12.000 af medlemmerne.


Vores fremtidsplaner i butikken er vi godt i gang med at realisere:
- Vi skal have solceller på bygningen – vi er klar til at gå i gang, men mangler en lille byggetilladelse fra Allerød Kommune. Den har desværre lange udsigter i lyset af kommunens seneste udmelding omkring arbejdsmængde og sygdom blandt personalet.
- Vi sætter i år 2 el-lade standere op på vores parkeringsareal tæt ved vores gas udleveringsbur. Det håber vi bliver til glæde for byens borgere.
- Vores bageri er vi i gang med at udvide med mere køleplads.
- Fiskebutikken er renoveret her i de første måneder af 2021 og står nu fin og færdig.
- Sidst men ikke mindst har vi, med baggrund i det flotte resultat sidste år, besluttet at uddele 100.000 kr. til at sætte gang i forenings- og kulturlivet igen. Vi har fået mange ansøgninger og glæder os til at sætte navn på de heldige modtagere inden længe.

Bestyrelsen vil afslutningsvis takke alle medlemmer og kunder for at bakke op om butikken. Husk at I altid kan komme med forslag til hvad vi kan gøre bedre og anderledes. Vi vil rigtig gerne høre fra jer og blive inspireret.


Allerød, den 21. april 2021

Beretning 2019

Februar 2020


1
Bestyrelsens beretning 2019

Denne beretning er forberedt inden verden ændrede sig og Corona virus blev en del af vores hverdag.
Det ændrer dog ikke ved at Lillerød Brugsforening stadig er et fællesskab, som I medlemmer ejer.


Vi er som bestyrelse glade for at give jer mulighed for at få indflydelse og være med til at sætte jeres præg på lokalsamfundet og butikkens udvikling. Det kan I gøre dagligt i butikken, eller ved at kontakte en af os i bestyrelsen, hvis I har forslag eller ideer, som I mener kunne give værdi for vores fælles butik.
Fællesskabet og vores medlemsdemokrati er det, der adskiller os fra de fleste andre virksomheder, og det er med til at gøre vores butik/brugsforening til noget helt særligt.
Både Coop og alle de selvstændige brugsforeninger i Coop er 100 % ejet af medlemmerne. Vi har altså ingen aktionærer, der skal have udbytte af vores forretning. Vi har kun vores medlemmer at tage hensyn til.
Nye medlemmer i 2019

I 2019 har mere end 53.000 nye medlemmer, meldt sig ind i foreningen. Så pr. 1. januar 2020 er vi 1.838.661 medejere af Coop og brugsforeningerne.
Her i Lillerød Brugsforening har vi i årets løb fået 200 nye medlemmer, og pr. 1. marts 2020 var vi i alt 11.728 medlemmer.
Ud over at drive en god og ansvarlig forretning, er det vores opgave at give vores medlemmer særlige fordele og indflydelse:
Som medlem får du bonus og personlige tilbud, når du handler og bruger Coop app’en eller viser dit medlemskort.
Februar 2020

 

2
Coop App og ”Scan & Betal”
Scan & Betal blev i løbet af 2019 rullet ud over hele landet så medlemmer og kunder kan springe køen over og selv scanne deres varer med Coop App’en undervejs i butikken eller benytte selvbetjeningskasser ved udgangen. ”Scan & Betal” blev indført hos os i Allerød lige efter sommerferien og fra starten havde vi et mål om at ca. 3% af vores ekspeditioner skulle gennemføres via Scan Selv. Pr. 1. marts 2020 lå niveauet på 4%
Coop App’en fik sit gennembrud i 2018 og har i 2019 med over 1,6 mio. downloads og 450.000 aktive brugere igen øget sin popularitet. I vores butik har ca. 45% af medlemmerne downloadet Coop app’en pr. 1. marts 2020. Dermed er der ved at være et effektivt alternativ til de trykte tilbudsaviser, som flere og flere siger nej tak til samtidig med, at omkostningerne til distribution blot stiger. Jeg kan fortælle jer at distributøren af vores tilbudsavis forhøjede prisen med mere end 50% her fra 1.1.20 for uddeling af tilbudsaviser.
I april 2019 blev antallet af personlige tilbud udvidet, så vi medlemmer nu kan aktivere 10 tilbud ud af 50 mulige – altså dobbelt så mange som tidligere.
Hvis du endnu ikke er kommet i gang med at bruge Coop App eller har spørgsmål – så er du velkommen til at tage fat i og få vejledning fra os i bestyrelsen eller spørg en af vores medarbejdere i butikken.


Samvirke
Som medlem får du også helt gratis Samvirke, som er Coops journalistiske medlemsmagasin, som klæder medlemmerne på til at træffe gode valg omkring forbrug, mad og bæredygtighed, og som giver inspiration til det gode hverdagsliv.
Samvirke er ikke blot et magasin på papir - det kan også læses digitalt i Coop App’en eller på nettet og på sociale medier. Samvirke.dk er en af danskernes foretrukne hjemmesider, og Samvirke findes desuden på Facebook, Twitter og Instagram. Som noget nyt kan medlemmerne også lytte til Samvirke som podcast, når de er på farten, eller hvis de foretrækker ny viden og journalistik i ørerne.
Februar 2020

 

3
Bestyrelsens arbejde
Mange bliver tit overraskede over at høre, at der står lokale kræfter bag Coops butikker, og at vi er valgt af medlemmerne.
Vi er i øjeblikket 6 medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer og 2 medlemmer valgt af medarbejderne. Vi kan ifølge vores vedtægter være op til 7 medlemmer i bestyrelsen.
Lad mig præsentere mine kollegaer i bestyrelsen
Allan Risager Inge Rörig-Dalgaard Klavs Bach Maibritt Deichmann Tue Skovgaard
Og medarbejdernes repræsentanter er
Anja Borggreen Tine Borggren
Vores bestyrelse arbejder overordnet for at
 at styrke fællesskabet i vores by/lokalområde
 at udvikle vores butik som indkøbssted
 at styrke Coops arbejde med ansvarligt forbrug


Vi ønsker til stadighed at styrke livet i bymidten, så vi forhåbentlig kan være med til at fastholde at borgerne i kommunen lægger deres indkøb lokalt. Vi støtter op om lokale arrangementer og samarbejder med de bynære kulturinstitutioner og foreninger, eksempelvis Mungo Park, Allerød Bio m.fl.
Vi arbejder p.t. på et fællesspisningsarrangement sammen med Mungo Park og vores City Manager. Det kommer forhåbentlig til at løbe af stablen i oktober, så holde øje med Allerød Nyt.
Vi arbejder også til stadighed på at udvikle butikken og heldigvis har vi en fantastisk direktør i Ole, som til stadighed inspirerer og udfordrer os, når der skal tilpasses og forandres. Han har sammen med medarbejderne fingeren på pulsen i forhold til hvad der rør sig hos jer medlemmer, og det prøver vi efter bedste evne at agere på
Vi er selvfølgelig også meget optaget af den generelle samfundsmæssige fokus på bæredygtighed og ansvarligt forbrug, og har igennem de sidste mange år arbejdet på at nedbringe vores C02 aftryk.
Februar 2020

 

4
P.t. arbejder vi på at få opsat solceller på taget, da omkostningen hertil efterhånden er nede i et niveau, hvor det vil give værdi i forhold til besparelserne vi kan opnå på energiforbruget.
Faktisk har vi halveret vores samlede omkostning til energi de seneste 10 år.
Vi arbejder også på en modernisering af vores vedtægter, men har valgt at udskyde præsentationen af denne til næste år, hvor vi forhåbentlig kan samle en større andel af medlemmer igen under lidt andre former
Medlemsdemokrati og Coops landsråd Coop har et levende medlemsdemokrati med aktive bestyrelser over hele landet.
Som lokal bestyrelse er vi med til at vælge landsrådet, som er den øverste landsdækkende forsamling, og i efteråret satte valgdeltagelsen rekord med 80,7 procent. Landsrådet træffer de større strategiske beslutninger, som for eksempel at stifte en bank for medlemmerne.
Vi var så heldige at få et lokalt medlem i Landsrådet i 2019 efter at Irene Nielsen i mange år har været aktiv på denne post. Det er Lise Brøcher, som vi nu tilbyder den ledige bestyrelsespost, da hun på denne måde vil kunne bidrage bedst muligt i Landsrådet, når hun også har forankring i en lokal bestyrelse. Vi håber I vil støtte op om vores anbefaling, når vi senere skal vælge bestyrelsesmedlemmer

 

Aktiviteter i årets løb
Vi blev forkæmpere i forhold til at gemme tobakken væk, så vi forhåbentlig kunne være med til at færre unge begynder at ryge. Det skete allerede i januar, og nu i denne måned var der politisk opbakning til at det nu skal gælde alle, der forhandler tobak. Omsætningen fra Osuma, som vi samarbejder med i forhold til at tilgodese kunder der ønsker at bestille varer on-line, blev mere end fordoblet i 2019, og det har betydet et behov for mange ekstra hænder til at pakke varer, for at kunne følge med. Det afspejles også i vore omkostninger til løn. Vi indførte parkeringsvagt i maj. Vi oplevede et stigende problem med at vores henstilling om at parkere maksimalt 3 timer ikke blev fulgt, og vi observerede meget langtidsparkering på vores pladser, hvilket betød at der ofte var problemer med at få plads, når I som kunder skulle ned og handle. Det er nu vores opfattelse at der i langt højere grad er plads til at parkere, når I skal handle. Og husk det er stadig gratis at parkere på vores parkeringspladser.
Februar 2020

 

5
Største gene for os som kunder og for medarbejderne især, har uden tvivl været den svingende og til tider svigtende varelevering gennem 2019. Vi har nok alligevel været heldige i forhold til butikker i Jylland, hvor jeg har hørt om rigtig mange tomme hylder i løbet af 2019. Det har ikke været min oplevelse, når jeg har været nede og handle, at der har været gabende tomme hylder. Den svigtende levering skyldtes at Coop i 2019 lukkede et lager i Vejle, og i den forbindelse ikke havde helt styr på logistikken. Det er heldigvis blevet meget bedre i løbet af 2020, men butikken oplever stadig lidt udfordringer ind imellem. Kvickly Allerød har i årets løb deltaget i Go Cook, et samarbejde med skoler om at give børn bedre madoplevelser. I år blev der bagt pizzaer, og selv om det var en regnfuld dag, var det glade elever, der deltog Smagekasser er en anden stor aktivitet som Coop tilbyder landets skoler. Sidste år var de Klima på menuen og over 150.000 elever fik glæde af smagekasserne. Vores Kundemetermåling som vi gennemfører hvert år var også i 2019 fantastisk flot. Tak for jeres tilbagemeldinger. Kvickly Allerød landede som nr. 4 på landsplan målt på mest tilfredse kunder. Det er vi super stolte af! Årets resultat kan vi bestemt heller ikke være utilfredse med. Vi landede på et resultat efter skat på 4,4 mio. Og Ole vil komme nærmer ind på detaljerne i det flotte regnskab, når han gennemgår det om lidt. I butikken er der i år allerede sket forandringer, da bageren har fået nyt udseende idet vi nu indgår i Brød Cooperativet, som er Coops nye koncept indenfor brød og kager. Coop indfører også nyt lagerstyrings- og varebestillingssystem her i 2020. Systemet vil, når det er implementeret, være en stor lettelse for medarbejderne i forhold til varebestilling. Vi krydser fingre for at overgangen til dette nye system vil ske uden de store problemer for såvel medarbejdere som kunder. Vi vil afslutningsvis sige en stor tak til alle medarbejdere i butikken for en stor indsats i 2019.

Beretning 2018

Bestyrelsens beretning

 

Også i 2018 har vi mærket, at vores kunder har flere penge til forbrug og gerne vil spare tid på daglige indkøb og madlavning. Efterspørgslen efter nemme måltidsløsninger stiger til stadighed. Vi mærker i høj grad konkurrencen fra udbydere af måltidskasser, dagligvarehandel på nettet og at vores kunder i stigende grad spiser ude.

Samtidig er udrulningen af Coop’s nye økonomisystem stadig i fuld gang, og det koster de enkelte butikker store IT omkostninger. En stor butik som Kvickly Allerød betalte sidste år 0,5 mio. ekstra til udrulningen af det nye IT system. Vi anslår at vores IT bidrag vil stige med 0,5 mio. om året de næste 4 år, indtil de nye systemer er endeligt udrullet. Til gengæld skulle vi blandt mange forbedringer gerne få en mere effektiv varestyring til glæde for personalet.

Med disse økonomiske og samfundsmæssige perspektiver kan vi godt være tilfredse med vores omsætning på 185 mio. og et resultat på 2,6 mio. efter skat.

Takke være en ihærdig indsats fra vores medarbejdere, der hver dag knokler for at gøre butikken indbydende og inspirerende at komme i, har vi vores mange trofaste og loyale kunder, som handler hos os.

Ca. 11.000 medlemmer er tilknyttet Kvickly Allerød og mere end 1/3 del benytter nu Coop’s app, når der skal tjekkes tilbud, opskrifter, kvitteringer m.m.

Vores kundemeter måling viser at Kvickly Allerød er top 5 i landet blandt alle Coop’s butikker, når det kommer til mest tilfredse kunder. Stor tak for det!

Bestyrelsen består af 6 medlemmer valgt af jer, 2 medlemmer valgt af medarbejderne og selvfølgelig vores direktør Ole, som for øvrigt snart kan fejre 10 års jubilæum her i butikken.

Vi er i alderen 45-65 år og arbejder til daglig indenfor undervisning, politi, ingeniørvirksomhed, bank og økonomi.

Vi bruger vores erfaringer og kompetencer hver især i forhold til det at drive en stor virksomhed, og

med det bestyrelsesansvar, der følger med i en virksomhed af vores størrelse.

Vi mødes ca. 1 gang om måneden. I øjeblikket drøfter vi især hvordan foreningens formue bedst muligt kan forvaltes, og strategiske overvejelser omkring vores by og hvordan vi kan bidrage til at udvikle byen og fastholde forretningslivet i bymidten. Vi drøfter blandt andet ejendomskøb, nye forretningsområder og naturligvis vedligeholdelse af vores butiksareal til glæde for jer kunder. Vores næste store investering bliver nye kasseterminaler og ombygning af for området. Det bliver nok i løbet af 2020 at det sker.

I bestyrelsen drøfter vi selvfølgelig også mere politiske emner, der vedrører butiksbranchen. For eksempel drøftede vi i efteråret om vi kunne være med til at gå forrest i forhold til at gøre tobakken mindre synlig, så vi kan forsøge at hjælpe med til at færre unge begynder at ryge. Resultatet kunne I se lige efter nytår, hvor tobakken blev skærmet af. Et tiltag vi fornemmer er blevet overvejende positivt modtaget blandt vores kunder

Lidt har vi også brugt penge på i 2018

- Nye flaskeautomater

- Ny frugt og grønt køler til økologiske varer

- Omrokering i tørvarer. Da antallet af økologiske varer stadig stiger, blev det besluttet at nedlægge vores særlige økologiafdeling og flytte de økologiske varer ud blandt de traditionelle. Det krævede vist lidt tilvænning for os alle, men jeg er da ved at have vænnet mig til de nye placeringer. Det håber jeg også I er.

- Mere end 1000 varer er sat ned til Fast Lavpris i 2018

- 7 af vores kølebokse er udskiftet

- Vores kundevogne er blevet udskiftet

- En stor fest for personalet blev afholdt i Allerød konferencecenter

- Vi har givet bidrag til mange arrangementer og foreninger gennem året. Vores største bidrag går til en af kommunens helt store foreninger, Allerød Fodbold Klub. Samlet set har vi ydet sponsorater og bidrag til støtte af lokale foreninger og arrangementer på mere end 0,5 mio. i 2018

Vi håber også, efter forslag fra salen sidste år, at I har bemærket at vi har opsat et par stole til et lille

hvil i varehuset. Disse er placeret i vores tekstil og isenkram afdeling.

Vores samarbejde med OSUMA, dagligvarer på nettet, stiger stadig. Hele ugen, men specielt om søndagen har vores medarbejdere fået mere og mere travlt med at pakke varer, der skal leveres til kunderne. Nogle søndage er der mere end 120 ordrer, der skal pakkes og gøres klar til udbringning.

Vi har også indgået samarbejde med "To good to go" for at begrænse vores madspild endnu mere end vi har gjort før. Rester af bagerbrød, som ikke er blevet solgt, undgår på denne måde at blive til madspild.

Aktiviteter i butikken til glæde for medlemmer og personale havde vi også en del af i 2018. Specielt kan nævnes

- Peter Mygind holdt foredrag om mobning

- Øl smagninger

- Portvinssmagning

- Go Cook – pizzabagning med en skoleklasse

- Kåring af årets julebryg

- Personalet blev inviteret i Allerød Bio for at se den nye Jussi film

 

- Sidst men ikke mindst flere 20% dage i løbet af året.

Jeg havde selv fornøjelsen at være på studietur til Færøerne med de øvrige 12 formænd fra landets 13 selvstændige Kvickly butikker. En tur der helt sikkert har givet inspiration, men også bekræftet mig i, at vores butik her i Allerød, og de omgivelser vi har er noget vi skal værne om også i fremtiden.

Vi besøgte blandt andet:

- Den lokale brugsforening

- Den lokale Energivirksomhed, der samarbejder med OK

- Færøernes største lakseproducent, og dermed Færøernes største virksomhed

- Et lokalt Mejeri og et lokalt bryggeri

- Altinget,

- En lokal kommune samt en lokal bank

Det var meget spændende at høre, hvordan et lille samfund som Færøerne klarer sig og til stadighed forsøger at gøre sig uafhængige af støtte fra Danmark, men at det samtidig betyder at øerne er massivt økonomisk afhængige af deres største ek-sportvare laksen. Det er for øvrigt færøersk laks I kan købe i fiskebutikken.

Afslutningsvis har Coop generelt også haft mange indsatsområder i 2018. Det er der lavet en lille film om, som vi skal se om lidt, men lad mig slutte bestyrelsens beretning af med at takke Ole og de øvrige medarbejdere i butikken for en fantastisk indsats også i 2018 og tak til alle medlemmer og kunder fordi I til stadighed støtter op om butikken.

Beretning 2017

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning for 2017 er nok lidt mere afdæmpet end sidste år, hvor vi  fejrede foreningens 100 års jubilæum, og alligevel har der været store forandringer i gang også i 2017.  Vi ønsker til stadighed at vores butik skal være opdateret og indbydende for kunderne.

Vi fik ny mælkeafdeling i starten af 2017, hvor der kom låger foran kølerne. Dette skulle gerne mindske butikkens energiforbrug de kommende år.

Vores Sund og Smuk afdeling har også fået en forskønnelse, så varerne her præsenterer sig endnu bedre.

Området ved delikatessen blev udvidet for at skabe mere plads til kunderne.

Vi har fået nyt større blomsterudvalg efter at butikken har indgået samarbejdsaftale med Remar Blomster.

Vi håber at forandringerne har glædet jer kunder lige så meget som personalet.

Vores butik mærker også konkurrencen i dagligvarebranchen, og specielt kundernes forbrugsmønster, som ændrer sig hastigt. Det går godt i Danmark og kundernes/jeres husholdningsbudget eller rådighedsbeløb stiger støt. Det er derfor blevet meget almindeligt, især i vores del af landet, at spise ude en eller flere gange om ugen eller købe færdigretter eller retter, der kræver et minimum af tilberedning.

Som eksempel kan jeg nævne vores nytårsmenu. Vi fik 300 bestillinger og det var 100 mere end året før. Og Kvickly Allerød er jo ikke de eneste der leverer nytårsmenuer.

Hvor mange af jer fik mad leveret nytårsaften?

Måltidskasser er også et marked som stiger hastigt. Tænk bare på Coop.dk, Nemlig, Årstiderne, Ret Nemt og Osuma.  Kvickly Allerød pakker varer til Osuma hver dag. Varer som leveres direkte til forbrugerne.

Ole og de øvrige medarbejdere arbejder til stadighed med at imødegå disse forandringer i forbrugsmønstret og tilpasse vores sortiment til denne efterspørgsel.

Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til alle medarbejdere for en stor indsats i 2017 og en stor tak til vores medlemmer for jeres loyalitet.

 

Ud over vores egen lille butik er vi også del af et større fællesskab COOP.

Coop-kortet er beviset på, at du er medlem og dermed medejer af vores brugsforening. Via brugsforeningens medlemskab af Coop er du også medejer af Coop som koncern.

I dag er vi mere end 1,7 milloner medlemmer, heraf har Lillerød Brugsforening ca. 11.000 medlemmer.

Fællesskabet er det, der adskiller os fra de fleste andre virksomheder og det er med til at gøre vores butik til noget helt særligt.

Ud over at drive god og ansvarlig forretning for alle kunder, er det vores opgave, at give vores medlemmer særlige fordele og indflydelse. Som medlem får du bonus og personlige tilbud, når du handler og bruger Coop app’en eller viser dit medlemskort. Som medlem får du også helt gratis Samvirke, som er et foreningsblad med relevant stof om mad, sundhed og forbrug.

Som lokal bestyrelse er vi med til at vælge landsrådet, som er den øverste landsdækkende forsamling. Landsrådet træffer de større strategiske beslutninger, som eksempelvis at stifte en bank for medlemmerne.

Coop har i 2017 fået mere end 70.000 nye medlemmer, som alle er sammen om at eje Coop.  

Vi er rigtig mange ejere af Coop og det betyder, at vi kan opnå rigtig mange ting i fællesskab.

Sammen kan vi

  • … udvikle vores madkultur
  • … få endnu bedre mad og varer på hylderne
  • … mindske madspild
  • … forbedre dyrevelfærd
  • … mindske kemien i hverdagen
  • … gøre visioner til virkelighed for lokale fødevareproducenter.

 Blot for at nævne nogle af de områder, Coop arbejder med.

Husk at I altid er velkomne til at tage fat i os i bestyrelsen, hvis I har forslag til nye tiltag, idéer til arrangementer eller bare vil vide mere om, hvordan det går med jeres egen butik.

I Coop har vi et medlemsprogram, hvor formålet er, at gøre det endnu nemmere og billigere for medlemmerne at få bedre mad og måltider.

I 2017 fik vores app et regulært gennembrud, og over 800.000 danskere har indtil videre hentet app’en og bruger den til at tjekke tilbud, få inspiration til madlavningen, betale i butikken og til at holde styr på bonerne.

App’en giver mulighed for, at I som medlemmer kan modtage gode lokale tilbud fra butikken og nyheder og invitationer fra os i bestyrelsen direkte på jeres telefon.

Her i vores butik er det nu mere end 33% af medlemmerne, der har hentet app’en.

Butikken gør en stor indsats for at hjælpe alle, der gerne vil i gang med at bruge app’en

Er der nogle af jer, som endnu ikke er kommet i gang med at bruge app’en, så vil vi i bestyrelsen også meget gerne hjælpe jer i gang.

Har man ikke en smartphone, er det mulig at se og aktivere sine personlige tilbud på sin PC – login på coop.dk/medlemstilbud

Vi har også medlemmer, som foretrækker at bruge deres plastic medlemskort som hidtil, og det virker naturligvis, som det plejer.

Som aktiv i Coops forening er der masser af muligheder for at uddanne sig og få ny inspiration til forenings- og bestyrelsesarbejdet.

Vi får mere end 200 kursustilbud om året, og sidste år deltog omkring 3.000 bestyrelsesmedlemmer i de mange kurser fra Coop eller Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening, BA. (Vi er i alt ca. 3.700 bestyrelsesmedlemmer i brugsbevægelsen).

Nye muligheder for medlemmer

Som noget nyt kan I som medlemmer af Coop også deltage i nogle af Coops kurser, inspirationsarrangementer og debatmøder - selvom I ikke er valgt til en lokal bestyrelse eller på anden måde er aktive i brugsbevægelsen.

I det kommende år har medlemmerne mulighed for at deltage i:

 

  • Kan du smage, hvor kaffen kommer fra?
   Bliv klogere på kaffe fra hele verden og lav den perfekte kop. Smag dig klogere og få et indblik i de udfordringer og muligheder, som kaffebønderne i Kenya står over for.

 

  • Debatter om økologi, madspild og emballage

 

  • Samvirke på tur:
   Kom og deltag i en spændende debat om fremtidens mad sammen med Samvirkes redaktion. Hvad kommer maden til at bestå af? Og vil insekterne nogensinde krybe op ad menukortet?

Noget af det, vi kan være stolte af som medlemsejet virksomhed er, at Coop – og dengang vi hed FDB - altid har været bannerfører for ansvarlighed. Vi var først med økologi, og vi går forrest i kampen mod farlig kemi, hvor vi gør, hvad vi kan, for at holde problematiske stoffer væk fra hylderne.

Igen i 2017 prioriterede foreningen Coop at fremme ansvarlighedsarbejdet i Coop, og foreningen har støttet indsatsen med 18 millioner kroner. På den måde hjælper vi forbrugerne med at træffe de gode valg, hvad enten det gælder økologi, dyrevelfærd, sundhed, kemi, handel med tredjeverdenslande – eller bare at få lidt mere kvalitet eller smag for pengene.

Når du handler i vores butik, er du med til at skabe overskud til samfundet.

 

  1. Kampen mod skadelig kemi
   Vi fik i 2017 det såkaldte ”beskidte dusin” væk fra Coops egne varer.
   Siden 2016 har Coop arbejdet strategisk for at udfase 12 kemikaliegrupper fra vores egne varemærker. Det er problematiske kemikalier, som indtil videre er lovlige. Det, vi kalder ”det beskidte dusin”, er nu helt ude af alle varer i Coops egne omtankemærker Änglamark, Irmas Økologiske Hverdag og 365 Økologi.
   I slutningen af året udskiftede vi skruelåg på alle glas i disse mærker, så de ikke længere indeholder det hormonforstyrrende stof BPA. I 2018 vil lågene på resten af Coops egne varemærker følge trop.
   Trods de store fremskridt mener vi stadig, at der er meget at arbejde med på kemikalieområdet.

 

Vi mener, at lovgivningen skal følge med, så forbrugerne er sikret bedst muligt mod stoffer, der er under mistanke for at være sundhedsskadelige.

I efteråret afleverede vi over 21.000 underskrifter til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg med opfordring om at skærpe lovgivningen på området og forbyde en række stofgrupper. Forhandlinger førte efterfølgende til flere skridt i den rigtige retning, bl.a. bevilling af midler til forskning i cocktail-effekter.

I løbet af 2018 vil Coop sætte nye mål og arbejde sammen med leverandørerne for, at vi får endnu bedre og kemi-fri varer i andre varemærker.

 

  1. Vækst i økologi
   Coop arbejder på at ”gøre Danmark dobbelt så økologisk” og salget vokser markant år for år. Land og by, ung som gammel, - stort set alle kundegrupper lægger mere økologi i kurven, end de gjorde få år tilbage.

 

  • I 2017 introducerede vi 870 nye økologiske varer i Coops kæder
  • Salgsandelen af økologiske varer steg 16,5 %, så det økologiske salg nu udgør over 12 % af Coops samlede omsætning af fødevarer
  • Oktober 2017, som vi sammen med Danmarks Naturfredningsforening omdøbte til Øktober for at sætte særligt fokus på økologiske varer som en måde at reducere brugen af sprøjtemidler, blev den mest økologiske måned i Coops historie.

 

  1. Dyrevelfærdsmærket:

Med ”Dyrevelfærdshjertet” vil Coop motivere producenterne til at løfte dyrevelfærden. Derfor giver vi kun et hjerte, hvis dyrevelfærden ligger markant over dansk lovgivnings krav om opdræt af dyr.

De første 100 produkter med Dyrevelfærdshjertet var i november 2016 klar til kunderne i Coops 1200 butikker og på coop.dk MAD indenfor svinekød, kyllinger, mælk, æg og oksekød (fra malkekvæg) og siden da er vi kommet med yderligere 400 varer med mærket på.

Du kan finde varer med dyrevelfærdshjerter på indenfor mejeri, oksekød, svinekød, kylling, kalvekød og æg samt forarbejdede varer.

Vores kunder har taget godt imod mærket i det forløbne år, og salgsandelen af dyrevelfærdsmærkede varer er steget med 6,5 % i forhold til 2016.

Dyrevelfærdens stigende betydning for kunderne ses også på hylden med æg. Salget af buræg har længe været dalende, og nu har Coop taget konsekvensen og meldt buræg helt ud af sortiment i alle kæder per 1. januar 2018.

GoCook skaber madglæde og maddannelse
Vores butikker og bestyrelser på tværs af landet har i mere end 10 år samarbejdet med skoler over hele landet for at give børn flere og bedre oplevelser i køkkenet.

 

Coops Skolekontakt er Danmarks største private skoletjeneste og hjælper grundskoler over hele landet til gennemarbejdede materialer om forbrug og madlavning.

Den største indsats over for skolerne er GoCook, hvor formålet er at inspirere børn til at lave mad.

Om Smagekassen:

I alt 155.000 skolebørn på 3 ud af 4 skoler i Danmark arbejdede i november måned med årets GoCook smagekasse, der satte fokus på sunde madpakker og snacks med materialer og varer, som lærerne har hentet i Kvickly, SuperBrugser og Dagli’Brugser over hele landet.

Kvickly Allerød har også i år udleveret smagekasser til flere af kommunens skoler.

Vi kan være stolte af, at vi som medlemmer er med til at støtte, at Coop hvert år sender tusindvis af skolebørn fra 4.-7. klasse i skolekøkkenerne med ca. 50 tons gratis råvarer, undervisningsmaterialer og opskrifter.

Om GoCook on Tour:

En anden vigtig aktivitet i GoCook er ”GoCook on tour”, hvor GoCook-mobilen ruller rundt til butikker i hele landet. Det særlige ved ”touren” er, at den samler butik, bestyrelse og lokale skoler om madlavningen.
 

Vores formål med GoCook er at skabe en generation af børn og unge, der er bedre til at lave mad end deres forældre. Vores aktiviteter gør børn nysgerrige og modige på ny mad – og det giver samtidig et fagligt løft i skolen.

I Kvickly Allerød havde vi besøg af GoCook on tour i oktober, hvor elever fra Ravnsholtskolen bagte pizza’er. Det var et vellykket arrangement med glade kokke.  Måske var I forbi og få en smagsprøve?

Ud over Go Cook har vi i Allerød også haft medlemsarrangementer.

Karen Marie Lillelund besøgte os i Marts og talte om stress, humor, arbejdsglæde og janteloven.

Juleølsmagning, portvinssmagning og ølsmagninger har også været populære medlemsarrangementer i 2017.

 

I dag har I alle sammen fået en dækkeserviet, hvor I kan komme med konkrete forslag til nye initiativer i og omkring butikken og idéer til, hvordan vi som bestyrelse bedst kan komme i dialog med dig og vores andre medlemmer.

Vi vil gerne opfordre jer til at skrive jeres idéer og forslag på dækkeservietten.

Når du har udfyldt sedlen med dine forslag, må du meget gerne rive flappen af dækkeservietten og aflevere den til os i bestyrelsen.

Hvis du kunne tænke dig at være med til at finde på og arrangere nye aktiviteter i løbet af året, så skriv gerne dine kontaktoplysninger ned, så vi kan kontakte dig på et senere tidspunkt.


Alle Coops medlemmer har mulighed for at engagere sig og få indflydelse på Coop og arbejdet i andelsforeningen.

For mange af os, er det vores lokale butik, der er omdrejningspunktet for vores engagement. Det er her, vi primært er aktive. Og det er her, vi er med til at gøre en forskel.

Coop er også en landsdækkende brugsbevægelse og udviklingen af Coop har betydning for os alle og alle vores medlemmer.

Vi har brug for de bedste kandidater til landsrådet, fordi landsrådet har indflydelse på de store linjer i Coop. Vi har brug for kompetente medlemmer, der har store ambitioner på vores organisations vegne.

Vi er så heldige at have vores lokale landsrådsmedlem her i Allerød i form af Irene Nielsen, som stadig arbejder for medlemmernes interesser der.

 

 •  Halvdelen af medlemmerne i Landsrådet er på valg hvert år

   

  Hvad laver landsrådet?

  Landsrådet er Coops øverste myndighed og...

 • varetager medlemmernes interesser i forhold til de selskaber, Coop driver

 • vælger Coops formand og de andre medlemmer af Coops øverste bestyrelse

 • er i dialog med Coops daglige ledelse

 • diskuterer det, der er vigtigt for medlemmerne:

  God forretning. Ansvarlighed. Medlemsprogram. Bedre mad. Udvikling af Coop.


Landsrådet har indflydelse på de store linjer: Landsrådet godkender Coops regnskab og ændringer af foreningens vedtægter og behandler forslag fra lokale bestyrelser

Samvirke er et af Danmarks største og mest populære magasiner, og alle Coops medlemmer kan hver måned få magasinet gratis. På den måde er Samvirke en del af den værdi, som 1,7 mio. medejere får tilbage som deres andel i overskuddet.

Samvirkes er Coops medlemsblad med relevant stof om mad, sundhed og forbrug og udspringer af Coops idé om at oplyse forbrugerne.

Vi opfordrer vores medlemmer til at tage Samvirke med hjem, både fordi det er et magasin af høj kvalitet, og som har høj troværdighed – og også fordi Samvirkes høje oplagstal er med til at understøtte annonceindtægterne, og dermed at vi har et godt medlemsblad.

Det var mange ord. Vi vil i bestyrelsen rigtig gerne høre, hvad I som medlemmer mener om vores indsats og om butikken.

Som bestyrelse er vi valgt til at være jeres repræsentanter i butikken og jo mere input vi får fra jer, jo mere kan vi være opmærksomme på, hvad der er vigtigt for jer og bedre varetage jeres interesser som medejere.

Har I spørgsmål, så er I naturligvis velkomne til at stille dem til os.

I er også altid velkomne til at kontakte os, hvis der er noget, vi skal være obs på, hvis I har gode idéer til nye tiltag eller hvis I har ris eller ros.

 

Beretning 2016

Bestyrelsens beretning

Velkommen til generalforsamling

Det er første gang at jeg har fornøjelsen af at føre jer igennem bestyrelsens beretning om året der er gået her i vores Kvickly og generelt i Coop.

Til daglig arbejder jeg i Danske Bank, hvor jeg beskæftiger mig med rådgivning af private kunder. Jeg har 30 års erfaring i banken indenfor rådgivning og kundepleje. I banken skal vi gerne tjene penge, men det gør vi ikke uden tilfredse kunder. Det samme gør sig gældende i vores butik her.

Vi har i Kvickly Allerød nogle af landets mest tilfredse og loyale kunder. Det kommer ikke af sig selv. Butikkens direktør og medarbejdere arbejder hver dag hårdt på at give jer medlemmer den bedste oplevelse, når I handler i butikken.

Bestyrelsen er derfor også tilfreds med det resultat, der er opnået i 2016 på ca. 2,8 mio. kr. i overskud efter skat. Noget lavere end i 2015, men skyldes i nogen grad vores fejring af 100 års jubilæum. Det vil Ole komme nærmere ind på, når han gennemgår regnskabet.

Coop Danmark har også for kort tid siden offentliggjort deres regnskab. Et mindre godt et af slagsen. Overskuddet faldt fra 632 mio. i 2015 til 254. mio. i 2016. Heraf bidrog de selvstændige butikker med 143. mio.

Coop står midt i en investering i milliardklassen på IT-området. En investering som er nødvendig for at opretholde funktionelle og tids varende systemer.

Coop-kortet er beviset på, at du er medlem og dermed medejer af vores brugsforening. Via brugsforeningens medlemskab af Coop er du også medejer af Coop som koncern.

Coop betyder samarbejde. Vi er 1,6 millioner danskere sammen om andelsforeningen Coop. Som medlem i vores forening Lillerød Brugsforening, har du betalt et indskud, da du meldte dig ind, og derfor ejer du en lille del af Coop, som er Danmarks største dagligvarevirksomhed.

Fællesskabet er det, der skiller os fra de fleste andre virksomheder, og det er med til at gøre vores butik til noget helt særligt.

 

Vores 100 års jubilæum:

Jubilæumsforberedelserne startede allerede i 2015 og spidsede til i starten af 2016.

Vores jubilæum 16. marts blev skudt i gang med morgenbord for alle medlemmer og herudover var der 20% på alt i butikken i 4 dage. Medarbejderne havde forberedt sig godt og dagene forløb over al forventning med masser af kunder i butikken. Senere på dagen var der champagne og kransekage til kunderne.

Blandt mange jubilæumsaktiviteter kan nævnes:

I anledningen af jubilæet er der blevet fremstillet Jubilæumsøl, vin og brændevin.

Vores Jubilæumskatalog blev udgivet. I kan stadig nå at få et eksemplar, hvis I ikke har det allerede. Vi har taget lidt med.

Vores Jubilæumspulje på 100.000 kr. blev uddelt efter ansøgning fra lokale foreninger og aktiviteter. Mere end 50 ansøgninger modtog bestyrelsen. Pengene blev uddelt til 15 projekter/foreninger på vores generalforsamling sidste år.

Tak fordi I som medlemmer har bakket op om vores aktiviteter. I har alle været med til at jubilæet blev en så overvældende succes.

 

Ny varegård.

Selv om alle i butikken havde travlt med jubilæumsaktiviteter, blev der også tid til at tage vores nye varegård  i brug i starten af året. Udbygningen har lettet arbejdet med varemodtagelser væsentligt og vores kølerum er udvidet til større kapacitet, og det letter hverdagen for medarbejderne betragteligt.

 

Flygtninge fra Eritrea i praktik

I foråret har vi i samarbejde med Allerød kommune haft flygtninge i jobprøvning. De har sideløbende gået til dansk undervisning. Det var en god oplevelse for butikken og flygtningene, og vi vil se om det kan lade sig gøre igen.

 

P-plads renoveret          

Ny belægning på P-pladsen ved Fritz Hansens Vej blev lagt i juni måned. På ca. 24 timer fik vi lagt ny belægning på, så det ville være til mindst mulig gene for kunderne og naturligvis beboerne tæt på os. Vi takker de omkringliggende beboere for at tåle generne fra natarbejdet.

 

Indsamling til Røde Kors ”smid tøjet”.

Kvickly Allerød indsamlede i april 35 bure med tøj under landsindsamlingen!

 

Osuma

Vores samarbejde med Osuma, der leverer varer via bestillinger over nettet, stiger stadig. Vi pakker varer dagligt til udbringning og vores omsætning gennem Osuma ligger nu på ca. 5 mio.

 

J ubilæumsfest

For at fejre vores 100 års jubilæum blev der den 4. juni afholdt fest for personalet på Hotel Marienlyst i Helsingør. Heldigvis havde rigtig mange lyst til at deltage og det var en rigtig fin aften.

 

Farvel til Fru Østergaard

Den 30. juni, efter mere end 40 års tro tjeneste i Kvickly Allerød, tog vi afsked med Fru Østergaard. Hun har nærmest været en institution i butikken gennem så mange år, og rigtig mange kunder var mødt op for at sige farvel. Heldigvis kigger hun stadig forbi ind imellem.

 

Go Cook i august

Coops formål med GoCook er at skabe en generation af børn og unge, der er bedre til at lave mad end deres forældre. Aktiviteter der gør børn nysgerrige og modige på ny mad. Go Cook on tour var forbi Allerød i 2016 og temaet  var ”bag din egen pizza”. En lokal klasse prøvede kræfter med pizzabagningen og delte smagsprøver ud til de forbipasserende. En rigtig fin eftermiddag, der formentlig gentages i 2017.

Herudover har mange af byens 4.-7. klasser benyttet sig af Coop’s tilbud om GoCook smagekasser. Kasserne indeholder gratis råvarer, undervisningsmaterialer og opskrifter, som børnene i fællesskab kan benytte.

 

Ny bager, cafe og kiosk

Bager, cafe og kioskområdet blev fornyet i efteråret. Nye møbler i cafeen, som kunderne har taget rigtig godt imod og ny disk i bager og kiosk præsenterer varerne meget flottere.

Cirkelpigen har sat prikken over i’et i vores bagerudsalg. Et unikt mosaik billede produceret af lokale kvinder og mænd i Sydafrika. Der findes i alt 7 billeder rundt i Danmarks selvstændige Kvickly’er og Brugser.

 

Nyt ”ansigt” i mælkeområdet

Jeg ved ikke om I har bemærket det, men vores nye glade ko i Mælkeområdet er også flyttet ind sidste år. Koen hygger i butikken til glæde for børn og barnlige sjæle.

 

Afslutning på jubilæumsåret

Som punktum for vores jubilæum inviterede bestyrelsen til julefrokost for tidligere bestyrelsesmedlemmer og direktører.  En rigtig hyggelig aften, hvor vi sammen fejrede foreningens 100 år.

 

Medlemsarrangementer

Der også været lidt tid til medlemsarrangementer, om end i lidt mindre målestok end vi plejer grundet vores jubilæum, men vores altid populære vinsmagning og ølsmagning var der plads til.

 

Sponsorater

Ud over medlemsarrangementer og jubilæumpriser støtter vi til stadighed de lokale foreninger med sponsorater til diverse arrangementer. Det ligger bestyrelsen meget på sinde at give noget af det overskud, vi har, tilbage til medlemmerne til gavn og glæde for et bredt udsnit af borgerne i Allerød kommune.

 

Kurser

Som aktiv i Coops forening er der rig mulighed for at dygtiggøre sig og få ny inspiration. Der er omkring 100 kursustilbud, og herudover tilbyder Brugsens Arbejdsgiverforening kurser. Ole og jeg har i årets løb deltaget i kursus hos Brugsens Arbejdsgiverforening, omhandlende bestyrelses ansvar og samarbejde mellem formand og direktør.

 

Coop 150 år

I 2016 har vi også fejret, at den første levedygtige, andelsbaserede dagligvarebutik åbnede i Thisted for 150 år siden.

 

Nyt medlemsprogram

I efteråret har Coop lanceret et nyt medlemsprogram for at gøre det endnu nemmere og billigere for vores medlemmer at få bedre mad og måltider - også i hverdagen.

Medlemsprogrammet er kommet rigtig godt fra start. Flere end forventet har hentet app’en ”CoopMedlem” og bruger den aktivt til at få madinspiration i hverdagen, betale i butikken og til at holde styr på bonerne. (Mere end 300.000 danskere har hentet appen, januar 2017)

Den nye app åbner også op for, at vi kan sende vores lokale gode tilbud til jer direkte på jeres telefon. 1768 medlemmer her i butikken har downloadet appen, og vi i bestyrelsen vil rigtig gerne hjælpe endnu flere medlemmer i gang med at bruge den.

Vi har også medlemmer, som foretrækker at bruge deres plasticmedlemskort som hidtil, og det virker naturligvis, som det plejer.

 

Ny kaffefabrik

Sammen med lokale kaffebønder har Coop bygget en kaffefabrik i Kenya. Samarbejdet sikrer god kaffe til danske forbrugere og bidrager samtidig til udvikling i Afrika.

Coop har ansat omkring 30 kenyanske medarbejdere til at styre kafferisteriet og vedligeholder 75.000 jobs i landbruget.

Mere om historien: læs Samvirkes artikel om kafferisteriet

 

Nye ansvarlige initiativer

Noget af det, vi kan være stolte af som medlemsejet virksomhed er, at Coop – og dengang vi hed FDB - altid har været bannerførere for ansvarlighed. Vi var først med økologi, vi går forrest i kampen mod farlig kemi, hvor vi gør, hvad vi kan, for at holde problematiske stoffer væk fra hylderne.

Coop går til kamp mod 12 grupper af kemikalier, det såkaldte ”beskidte dusin”, der er mistænkt for at være sundheds- eller miljøskadelige. Coop vil afskaffe de skadelige stoffer i egne varemærker, og pt. er 9 af stofferne fjernet. Samtidig vil Coop bruge sin størrelse på markedet til at presse leverandører af andre varer og samarbejde med myndigheder for at få fjernet truslen fra de 12 problematiske kemikaliegrupper i Coops butikker. Alle 12 kemikaliegrupper er lovlige at anvende, og Coops indsats går derfor væsentligt ud over lovgivningens krav.

I 2016 har Coop som den første supermarkedskæde i Danmark fjernet plejeprodukter, som kan give MI-allergi. Selvom stoffet MI stadig er lovligt, har Coop valgt at følge et forsigtighedsprincip og selv fjerne stoffet i alle plejeprodukter i koncernens 1200 butikker. Coop har aldrig tilladt stoffet i egne varemærker som Änglamark, Fakta 36 Minirisk, Irmas varemærker, Coop og Xtra-varer. Coop har også fjernet bisphenoler fra alle dåser i mærkerne Änglamark, Fakta 365 økologi og Irma økologi i alle koncernens 1200 butikker. Bisphenol A er på EU’s liste over hormonforstyrrende stoffer, samt på miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Men EU tøver med et totalt forbud.

I 2016 har alle Coops butikker også droppet vaskemiddel uden miljømærket.  

Som I hørte Flemming fortælle tidligere lancerede Coop en ny, stor sundhedsindsats. Her vil vi hjælpe danskerne til at passe bedre på sig selv på seks måder – og du kan være med.

Sammen med vores medlemmer og partnere vil vi udvikle og fremme nye og sundere varer, og vi vil eksperimentere med nye måder at bruge vores butikker på. Vi vil vise, at det ikke behøver at være så svært at tage små, men vigtige, skridt og blive et folkefærd, der hellere går i grøntafdelingen end på apoteket.

På mødet i dag har I alle sammen fået en dækkeserviet, hvor I kan være med til at bestemme, hvordan Coop skal arbejde for at gøre det nemmere for danskerne at leve sundt. Vil vi opfordre jer til at skrive jeres idéer og forslag på tallerkenen på dækkeservietten og få indflydelse på indsatsen. Husk også at skrive navnet på vores butik/forening.

Tag et billede af dine idéer med din telefon og send det til medlemsforslag@coop.dk. Når du sender dine idéer på mail, deltager du i lodtrækningen om en lækker gavekurv fra butikken. Du kan også aflevere din dækkeserviet til os i bestyrelsen, hvis du har et godt forslag til din lokale butik.  

 

Samvirke

Samvirke er til stadighed et af Danmarks største og mest populære magasiner med ca. 1 mio. læsere og leverer relevant stof om mad, sundhed og forbrug. Husk at benytte jer af dette gratis magasin eller besøg hjemmesiden samvirke.dk, der indeholder opskrifter og artikler.  Samvirke udleveres gratis ved vores kasse ved scanning af medlemskort/app.

Det er også Samvirke, som står bag det nye vinmagasin "Vin & Co", som kommer 4 gange om året. Vinmagasinet er gratis for alle kunder, uanset om man er medlem eller ej. Du kan finde magasinet i vores vinafdeling.

Afslutningsvis vil jeg på bestyrelsens vegne endnu engang sige en stor tak for indsatsen gennem året til alle vores medarbejdere og tak til vores medlemmer for stor opbakning.

 

Beretning 2015

Bestyrelsens beretning

 

Beretning 2016. Lillerød Brugsforening, Kvickly Allerød.

26. april 2016.

 

2016 er Lillerød Brugsforenings jubilæumsår. Den 16. marts havde foreningen bestået i

100 år.              

Fejringen er allerede i gang, men med denne beretning vil vi som vanlig, tage et

tilbageblik over, hvad der er sket i foreningen i 2015, hvilket Lillerød Brugsforenings

Bestyrelse ser som endnu et fantastisk godt år.

Foreningens overskud for 2015 er på 4.½ mil.kr. Omsætningen er steget med ca. 3 % i forhold til sidste år, men året er også på 53 uger, bestyrelsen anser årets resultat som meget tilfredsstillende.

Vi anser Kvickly Allerød for byens førende varehus, stedet hvor man kan få næsten alt og til acceptable priser.

Lillerød Brugsforening er en selvstændig forening, ejet af medlemmerne, og med en franchice kontrakt med Coop Danmark.

Der er desværre stadig en del tomme butikker i byen, og der bliver flere, siger rygterne, det ville være en gevinst for indbyggerne og den lokale handel, hvis der kom liv i de tomme butikker.

Der har i 2015 været stor opmærksomhed på Coop´s madagenda, lette madløsninger, flere økologiske varer, mindre portioner, og ikke mindst bedre madkvalitet, og vi kan se det også har smittet af på kundernes indkøbsvaner i Allerød.

Coop lovede for et år siden, at være med til at forbedre den danske madkultur, det bliver kaldt madmanifestet, med vægt på kvalitet, frem for kun billige priser og discount. Blandt måltidsløsninger findes også C-mærket, mange forskellige blandede salater lige til at gå til. Sundt og nemt.

Økologi skal være hver mands eje, og derfor sænkede man i jan-feb.-2015, priserne på øko.-frugt og grønt. Der var så en forventning om at danskerne ville kvittere ved at købe flere øko-varer, og det har virket, allerede i marts kunne man se, at efterspørgslen blev større, senere er andre varegrupper kommet til, ligesom der er kommet en del helt nye øko-varer. Efter Coop´s succes, er andre supermarkeder fulgt efter, og har sænket priserne. Coop vil også sætte mere smag på hverdagen, det med lanceringen af over 500 nye varer og 150 ”smag forskellen” varer.

Point. Overskudsdeling.

Coop og de selvstændige Brugsforeninger giver overskud tilbage til medlemmerne, i form af point, som man opsparer ved køb i butikkerne, i udvalgte perioder kan man så bruge det opsparede beløb som betaling. Coop har partneraftaler med f.eks. rejser-teater-koncerter-el.køb-forsikring, osv. Herom kan man læse på coop.dk. Særlige medlemstilbud og personlige tilbud gives også. Her i vores Kvickly kan man også få personlige tilbud hver uge på sin smartphone, men vi vil også gerne gøre mere for vores gode kunder, derfor havde vi i marts og august, dage hvor vi gav 20%  på alle varer i vores butik, med undtagelse af få ting.

Coop arbejder p.t. på et nyt medlemsprogram, der efter sigende skal gøre det mere gennemskueligt – hvad man får i rabatter og medlemsgoder. Det forventes færdigt i løbet af 2016.

Ansvarlighed.

Det ligger mig meget på sinde at fortælle om Coop´s kamp omkring miljø og kemi. Der er 12 grupper af kemikalier, det såkaldte beskidte dusin, der er mistænkt for at være sundheds-og miljøskadelige. Frem til 2017 vil Coop afskaffe de skadelige stoffer i egne varemærker, og samtidig bruge sin størrelse på markedet, til at presse leverandører af andre varer, og samarbejde med myndighederne om at få fjernet truslen fra de 12 problematiske kemikaliegrupper. Alle 12 kemikaliegrupper er lovlige, og Coop´s indsats går derfor væsentlig ud over lovgivningens krav. Jeg kan kort nævne nogle af de tiltag der har været, eller er i gang: Bl.a. Hormon forstyrrende stoffer i emballage til mikroovns popcorn- flourstoffer i almindelig emballage- madpapir-muffins forme osv… skærpede krav til vaskemidler, Coop er hele tiden på banen ved den mindste mistænkelighed overfor kemi og miljø der kan skade både mennesker og miljø.

Små producenter.

Coop er gået i samarbejde med forskellige mindre producenter, bl.a. Thorup strand, kyst fiskerlaug. - Søris- Thise og ko.- gourmet Bornholm og flere andre, mange butikker knytter også deres egne kontakter med små producenter på deres Egn.

Sammen om mad til alle.

Det var overskriften på Coop´s og Røde Kors´ nye samarbejde om at engagere danskerne i velgørenhedsarbejde til fordel for nødstedte i verdens brændpunkter, og sårbare i Danmark. I maj måned donerede Coop, via sine 1200 butikker 600 tons tøj som ”smid tøjet” kampagnen skaffede til røde kors´ arbejde for mennesker i nød.

Aktiviteter i Kvickly Allerød.

Fra Kvickly Allerød blev der leveret 15 store sække tøj. Til Røde kors.

Vi har ikke ligget på den lade side i 2015 hvad medlems- og kundearrangementer angår.

I Februar var der Øl smagning med Ølsnedkeren, og det var som den slags arrangementer populært.

I Marts måned kunne vi byde på en medlemsaften med specieal oste fra Franske Loctalis, lækkert og spændende.

Da det blev maj, var man igen blevet tørstige, og der var igen øl smagning.

Sidst i maj havde vi emnet Unge og kriminalitet på programmet, en aften hvor 2. SSP. medarbejdere fra kommunen, delagtigjorde os i, hvad de unge i byen får fritiden til at gå med, statistikkerne viser at der er et fald i kriminalitet fra de unges side, og det er jo betrykkende at vide, at der fra SSP´s side bliver holdt godt øje med hvad der foregår i byen, desværre var der ikke mange der syntes det var et interessant emne, men de 35 der var til stede fik en god og oplysende aften.

75 unge mennesker fra 5-14 år løb maratonløb arrangeret af Kvickly Allerød, og blev belønnet med frugt og drikkevarer bagefter.

Sidst i maj så Kvickly RØDT, med helt vilde priser på visse varer i butikken.

Som sædvanlig sendte vi fra Kvickly Allerød gratis snaps til alle plejehjemmene i Allerød kommune, på Valdemars dag.

Kokken Claus Holm har i 2015 været meget populær, både i fjernsyn og ved mange arrangementer, det skulle vi også prøve, så først i oktober besøgte han os, hvor han talte om ægte madfølelse, medlemmerne fik en spændende aften.

Go-cook- økologiske smagekasser, er sendt gratis til skolerne, 4-7 klasser, der har madkundskab, de indeholder råvarer og opskrifter.

I november kunne vi ikke komme udenom vores tradition, med at holde vinaften. Der blev der budt på smagning af vin til julens og nytårets højtider. Det var Anni Holm Petersen der underholdt de 120 gæster.

 I samme måned deltog 515 personer i den store Julebryg smagning i Centerhallen, der var 27 bryggerrier der deltog, sejren om den bedste julebryg gik til Chrismas Ale fra Fur.

Vi nåede også at fejre vores Direktørs 50 års fødselsdag i november, med en fin reception.

Så var vi nået næsten igennem året med arrangementer, men inden sendte Kvickly småkager til de udsendte soldater i Kosovo, ”operation skriv hjem”.

Lige inden vi ramte juleaften serverede Formanden og Direktøren gløgg og æbleskiver til de travle handlende, Julemanden kunne man møde i butikken 3 dage, og loftet i butikken bugnede af mere end 1000 julesokker, der blev fyldt med alskens gode sager til de søde børn.

Årets Butik.

I 2015 blev Kvickly Allerød valgt til årets butik. Valgt af handelsforeningen.

Post Danmark.

Først på året flyttede Post Danmark Pakkepost til Kvickly´s  gavl mellem butik og P-hus.

Personalefest.

Da vi har nogle søde og dygtige medarbejdere ansat, vil vi også engang imellem påskønne dem, derfor holdt vi i maj fest for dem, på Hotel Marienlyst.

Elev.

Elev Casper Lau blev udlært i august. Han er nu aktiv i kiosken.

Tiltag i butik.

Vores El-og varmeudgifter er som forventet blevet reduceret med ca. 100.000 på året.

Selskabslokalet har vi udvidet med 45m2 så der er plads til alle når vi, f.eks. holder generalforsamling, det er laver så smart at lokalet kan gøres mindre efter behov. Det var en udgift på ca. 317.000.  Vi har også fået teleslynge i lokalet. Og til orientering for bl.a. Grethe har vi fået stemt klaveret, vi håber I kan høre det.

Så har vi investeret for ca. 350.000 nye hyldeforkanter, de skulle være bedre at læse, og det er jo en stor fordel.

Vi søgte i november byggetilladelse til opførelse af et nyt fryse / kølerum i varegården, det fik vi og det er nu færdigt og taget i brug.

Installering af Led lys i hele butikken er forsat i gang, det forventes færdigt i 2016, det er ikke billigt, men vil på sigt være en god investering.

Der er indkøbt røremaskine og kombiovn for ca. 120.000

Vi kører stadig med udvidet vagtordning, desværre er det nødvendigt, og det giver os en merudgift på ca. 100.000 kr.

Digitalisering.

Digitalisering rykker tættere og tættere på, og der afprøves flere modeller og løsninger i flere af coop´s butikker, man forventer at have fundet en model der passer til coop´s butiksnet i løbet af 2016, Her i Kvickly Allerød har vi 3-4 sms tilbud hver uge til dem der har tilmeldt sig.

Nethandel.

Handel på nettet fra vores butik, foregår via firmaet Osuma, det kører fint og der er stigende omsætning.

 

Samvirke.

Medlemsbladet Samvirke fortsatte også i 2015 med at få flere læsere, både det trykte blad og online. Samvirke har i 2015 udgivet 7 nye bøger, bl.a. Gril revolutionen – ost på bordet – franske fristelser – og ikke mindst - Vi mødes i Brugsen, en bog om brugsen udgivet i anledning af coop´s 150 års jubilæum i 2016.

Året 2016.

Vil som det allerede har gjort i et stykke tid, stå i 100års jubilæets tegn.

Og jeg vil slutte denne beretning med at takke vores super dygtige medarbejdere, de er flittige, dygtige og til stede i varehuset, de yder en fantastisk stor indsats hver eneste dag.

Jeg vil også takke mine bestyrelses kollegaer for et rigtig godt og positivt samarbejde i året der er gået.

 

 

 

 

 

Beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014. Generalforsamling 21. April 2015

Lillerød Brugsforening/ Kvickly Allerød.

Velkommen til vores årlige generalforsamling, her i Lillerød Brugsforening/Kvickly Allerød.

På en generalforsamling kan medlemmerne få indsigt i hvordan det går i forretningen og hvordan den udvikler sig og her vælger vi også den bestyrelse der skal varetage jeres lokale interesser.

Både Coop, og de selvstændige brugsforeninger (hvilket vi er her i Allerød, med en franchice aftale med Coop) er 100% ejet af medlemmerne. Der er altså ingen aktionærer, der skal have udbytte af forretningen. Jeres Coop kort beviser at I er medejere af vores brugsforening og vores opgave er at give medlemmerne særlige fordele.

Som lokal bestyrelse er vi også med til at vælge til Landsrådet, som er den øverste landsdækkende forsamling i Coop, her tages de større strategiske beslutninger.

Som medlemmer er I altså sikret indflydelse på Coop via et repræsentativt demokrati.

Jeg er i vores distrikt, valgt medlem til Landsrådet, som holder møder 2 gange om året, tidligere var der kongres en gang om året.

Allerød.

I Allerød er konkurrencen skærpet.

Inden for det seneste halvandet år er 2 nye Rema butikker åbnet, det er årsagen til at vi som landets næststørste Kvickly varehus - opererer med et indeks lige under 100.

Jeg vil lige huske at nævne, at vi her i Allerød by i 2014 af handelsforeningen blev valgt til årets butik, det er vi stolte af. Endnu mere stolte blev vi for en måned siden hvor vi igen kunne modtage den fornemme titel som årets butik 2015.

Vi ser ikke den øgede konkurrence som et negativ, men vi mener det drejer sig om at fastholde byens position som et attraktivt indkøbssted, med kunden i centrum.

De årlige kundemålinger viser tilfredshed, dette mener vi hænger sammen med den vækst, som Kvickly Allerød arbejder med. Her tænker vi modernisering af butiksnettet, kvalitet og inspiration.

Kvickly kæden(de Coop-ejede) i hele landet kommer for første gang siden etableringen af kæden i 1961, ud med et +regnskab.

I Coop har man i 2014 lagt en ny strategi for de kommende år. Med titlen ”sammen om bedre mad” tager vi vores del af ansvaret for at udvikle en dansk madkultur, med vægt på kvalitet frem for kun billige priser og discount.

Lokale varer.

Her i butikken handler vi med mange lokale varer fra mindre leverandører bl.a: fra Klostergården, Øllingegaard Skævinge, Comwell Borupgård hvor køkkenchefen i sit køkken, fremtryller delikatesser til bl.a. vores butik. Vi har herudover også et godt samarbejde med Hansen is, lokal honning-avlere, varer fra Bornholm og mange andre.

Aktiviteter.

 I 2014 har Kvickly Allerød haft mange aktiviteter for vores medlemmer og kunder.

Fastelavnsfesten blev også i 2014 afholdt sammen med Handelsforeningen og samme dag startede Kvickly deres fødselsdagsfest. I den anledning var der morgenbord til de morgenfriske og om eftermiddagen kakao og fastelavnsboller.

Marts måned var også der, hvor vi købte to biograf forestillinger i vores lokale biograf, en til børn og en til de voksne, billetterne blev solgt til halv pris.

Vores forbrugeraften om Madspild, faldt også i marts. Birte Brorson gav de fremmødte en peptalk, med masser af ideer til, at få bugt med madspildet.

I foråret lagde vi også hus til hjerteforeningens 3 Hjertestop kurser.

Snaps til alle byens plejehjem, leverede vi på Valdemarsdag som sædvanligt.

Vi havde i september besøg af Hansen Is, et medlems arrangement der tiltrak mange slikmunde og der blev smagt på masser af lækker is.

Til Vinaften i november, bød vi på oversøiske vine, som sædvanlig var det en vellykket aften med fuldt hus.

I December blev der hængt julesokker op til den store guldmedalje, om så det var til kæledyrene, så var der også hængt sokker op til dem. Julemanden hyggede om børnene, og der var Gløgg og æbleskiver til alle den sidste søndag inden jul, og ikke at forglemme, havde vi engageret nogle musikskole elever til at spille julemusik uden for butikken.

 Vi sendte også slik og pebernødder ud til de danske soldater i Camp Bastion i Afghanistan(Operation Skriv hjem).

Der blev i årets løb også holdt flere Øl arrangementer som alle samlede rigtig mange deltagere. Kvickly Allerød er kendt i hele landet for sit meget store udvalg af Special øl.

Point.

De sidste 14 dage i november og alle søndage i december kunne medlemmerne betale med deres opsparede point. Ca. 60 til 70 % af medlemmernes opsparede point blev omsat til lækker julemad og gaver ved denne lejlighed.

Vi har også hen over året haft flere dage hvor vi har givet 20 % på alle vores varer, hvilket forståeligt nok har været rigtig populært, Black Fridayi november havde skarpe priser i butikken og 20 % på vin og spiritus.

Medlemmer.

For andet år i træk har Coop fået omkring 100.000 nye medlemmer, ved årsskiftet havde Coop og Brugsforeningerne tilsammen 1,5 mio. medlemmer. I vores butik har vi Ca. 11.000 medlemmer, vi vil gerne gøre ejerne (det vil sige medlemmerne) til endnu mere ejere, ved at involvere jer lige her i den lokale butik.

COOP Bank.

Coop Bank som blev etableret i 2013 er kommet godt i gang, banken blev kåret til det bedste bank-brand i 2014, af analyseinstituttet You-Gov, dertil kommer, at Coop bank er den bank som tredje flest danskere ville vælge, hvis de skulle skifte bank.

Banken har nu 43.000 kunder og fokus er forsat, at få nye kunder samt især at øge bankens udlån til eksisterende kunder.

Skolekontakten.

I Coop´s foreningsbestyrelse afsatte man i 2014 ca. 18 mio. kroner til samfundsnyttige projekter, blandt andet til at fremme børns sundhed under navnet GoCook. Skolekontakten har bedrevet den absolutte største skoleaktivitet i Danmark, Ikke mindre end 158.000 børn var i 2014 med da Coop havde GoCook på skolerne i efteråret. Faktisk var 3 ud af 4 af alle landets skoler med. Der blev uddelt 6.600 smagekasser med råvarer kvit og frit til skolerne gennem vores butikker. Rundt omkring i hele landet foregår der også mange aktiviteter, som man ligesom os selv finansierer.

Samvirke.

Samvirke, som Coop udgiver hver måned, er et meget populært magasin, andre trykte medier går tilbage, men samvirke er igen gået frem og har nu over 1,1 mio. læsere. Samvirke udgiver også bøger, bl.a. er der kommet 8 nye kogebøger, men også bøger om vin, om kroppen og om løbetræning.

Succesen med at genoplive salget af FDB-møbler er blevet fulgt op med bogen: En lys og lykkelig fremtid - historien om FDB-møbler.

Det er også Samvirke der står bag det nye vinmagasin ”Vin & Co”, som kommer 4 gange om året. Vinmagasinet er gratis for alle.

Sundhed/miljø.

I Coop bliver der arbejdet systematisk med et forsigtighedsprincip.                                        Det betyder at Coop udfaser og erstatter kemikalier, som er under særlig mistanke for at påvirke miljøet eller vores sundhed, noget af det der i 2014 er taget stilling til er: Hormonforstyrrende stoffer i vådservietter, ukrudtsmidler, fluorforbindelser, skyllemiddel, emballage og dyrevelfærd.

Projekter i Kvickly Allerød 2014.

Vi har i 2014 haft gang i mange projekter, det kan vi, fordi der er en sund økonomi i Lillerød Brugsforening og vi har alligevel sluttet året med et fint overskud på 3.935.788 kr. hvilket bestyrelsen er rigtig godt tilfredse med og vi foreslår overskuddet henlagt til nogle af de nye tiltag, vi har i støbeskeen.

Nogle af de projekter vi har haft på tapetet i 2014 er udskiftning til led spots i varehuset og led belysning i varekælder og parkeringshus - det vil på sigt give en større strømbesparelse. Der er lagt nyt gulv i vinafdelingen ligesom der er opsat nyt inventar som har givet lidt mere plads, bredere gange ved øl og vand, sund og smuk har fået en central plads i butikken, isenkram og tekstil er blevet lidt mindre, da vi ikke har mulighed for at bygge større butik, må vi bruge de kvadratmeter vi har til rådighed på bedste måde, både for os og for kunderne. Mærkevarer som Cottonfield og Jackpot forhandles nu i butikken, og er blevet taget godt imod af kunderne. Vi har fået bedre og mere skiltning i butikken, der er blevet gård miljø med salg af træer og lignende ved P-pladsen bag butikken.

Vi fik omdelt en folder om Kvickly Allerød i foråret med hjælp fra nogle af vores unge sponsor modtagere. Vi bruger op mod 1 mio. kroner om året på at støtte sportsklubber, foreninger og diverse aktiviteter. Når vi støtter får vi også noget tilbage, medlemmerne i de pågældende klubber og foreninger bliver mere loyale og Kvickly integreres tættere i det lokale liv.

Vores nethandel firma, Osuma, er i fremgang, Fisk – Bageri – og Delikatesse er også at fremhæve, som meget besøgte afdelinger. Ligesom man i delikatessen kan købe færdigretter lige til at varme i Micro ovnen, det er vores kok Bente og hendes personale, der hver dag fremstiller de lækre retter.

Personale.

Den største styrke vores varehus har, er alle de gode medarbejdere vi har, og fælles for alle er, at de gør en fantastisk indsats, alle kender deres opgaver og har derfor frie tøjler til at passe deres arbejde, de kender kunderne og huset, og alle forstår budskabet om at sætte kunden i centrum. Derfor er der også mange der har været her i mange år.

Også i år har der været et par 25 års jubilæer, nemlig Lisbeth Møller, i kiosken og Kurt Jakobsen fra lageret. Anja Borggren har erstattet Lisbeth Møller som medarbejderrepræsentant i vores bestyrelse.

På grund af flere tyverier og forsøg derpå, har vi købt ekstra vagter i en periode hen over sommeren, til tryghed både for kunderne og personalet.

Fremtiden.

Vi har rigtig mange ønsker for fremtiden, bl.a. vil vi gerne renovere bagerdisken, så den bliver mere brugervenlig både for kunder og personale. Vores varegård trænger til en større ombygning, med et ekstra køle/fryseanlæg, så det bliver lettere at modtage varer til butikken. Vi vil også gerne investere i en OK tank og har kontakt med kommunen om et grundkøb dertil. Det er også vores ønske at gøre mere for kulturen i Allerød, så det arbejder vi også på. Her først på året har postvæsnet opsat en pakkepost boks på vores grund, mellem forretningen og parkerings huset, så det bliver let at hente post.

Jubilæum 2016.

2016 bliver året hvor Lillerød Brugsforening fylder 100 år og det vil vi selvfølgelig gerne fejre. Vi har allerede mange gode ideer, men hvis der er nogle der eventuelt ligger inde med nogle gamle billeder eller andet spændende fra ”fortiden” vi kunne bruge i den forbindelse, er vi meget interesserede, da vi allerede efter sommerferien går i gang med planlægningen.

Til slut vil jeg og den øvrige bestyrelse gerne sige tak til vores dygtige personale for deres store indsats i 2014.

Ligesom jeg som formand, vil takke mine bestyrelseskollegaer for et rigtig godt samarbejde i året, der er gået.

Kvickly Allerød prisen

Lillerød Brugsforening - Kvickly Allerød prisen

Uddeling af Kvickly Allerød prisen er startet i 1990.

 

Modtaget af:

 

2020 - Gode naboer er guld værd. Kr. 100.000 fordelt til vore naboer i bymidten

 

2019 - Red barnet

 

2018 - Mungo Park

 

2017 - Allerød Bio

 

2016 - Allerød Vægtløfterforening

 

2015 - Kr. 100.000 modtaget af forskellige foreninger i anledning af Lillerød Brugsforenings 100-års jubilæum.

 

2014 - Allerød Stavgangs forening

 

2013 - Ældrerådet i Allerød

 

2012 – Lillerød Orienteringsklub

 

2011 – Vestre hus ved Bjørli Lemann

 

2010 – Diabetes foreningen ved Bente Olsen

 

2009 – Svømmeklubben ved Lotte Friis

 

2008 – Hjerteforeningen ved Ebba Dinesen

 

2007 – Allerød Musikskole ved Kåre Videbæk

 

2006 – Kulturelt Samråd ved Poul Tyron

 

2005 – Farvegladerne , Amatørkunstforening

 

2004 – Lillerød Koret ved Inge Thoft Nielsen

 

2003 – Pianisten Grethe Hermansen

 

2002 – Ældrerådets EDB-udvalg ved Hans Jensen

 

2001 – Organist ved Lillerød Kirke - Jesper Mark

 

2000 – Foreningen Norden ved Lennart Johansson

 

1999 – Revyinstruktør/revyforfatter/visesanger Tove Rasmussen

 

1998 – Allerød Musikskole ved Peter Anders

 

1997 – Visens Venner ved Rikke Henriksen

 

1996 – Lillerød Revyen ved Jens Plenge Jacobsen

 

1995 – Allerød Kunstforening ved Svend Krebs

 

1994 – Lokal Historisk Arkiv og Forening ved Ole Høegh Post

 

1993 – Allerød Bio ved Jørgen Hansen

 

1992 – Ældrerådet ved Max Jacobsen

 

1991 – Spillop magerne ved Oskar Jensen

 

1990 – Allerød Scenen ved Merete Axelberg

 

 

Sponsor oversigt

Kvickly Allerød støtter upolitiske arrangementer og kulturen i lokalområdet

Nedenfor er nævnt eksempler på lokale arrangementer:

Skole Cup

Idrætsdage/Motionsdage

Klassekampen

Lillerød Revyen

Allerødløbet

Cykelløb - Kvicklyruten

Allerød Fodbolds Aktivitetsdag

 

Vores sponsorer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammen gør vi en forskel :-)

Allergener

& Ingredienser

 

Henvendelser omkring Allergener og ingredienser, kontakt venligst butikken på tlf: